Objednávka diaľničných známok

Previous Next

Objednávka diaľničnej známky slúži na objednanie diaľničnej známky určitého zvoleného typu pre 2 až 500 vozidiel. Pri jednej objednávke je možné objednať len jeden zvolený typ diaľničnej známky.

Pri objednaní diaľničných známok postupujte nasledujúcim spôsobom:


Krok 1 – Voľba typu diaľničnej známky - objednávka

1

V hlavnej ponuke kliknite na položku Objednávka diaľničnej známky.

2

Zvoľte, či má ísť o diaľničné známky pre vozidlá alebo prípojné vozidlá.

3

Zvoľte si typ diaľničnej známky a na príslušnej známke kliknite na tlačidlo OBJEDNAŤ. (Sprístupnené sú len typy známok zodpovedajúce voľbe v bode 2. Ostatné položky sú zobrazené šedou farbou a sú neprístupné).


Krok 2 – Doplnenie požadovaných údajov o vozidle

1

Zadajte zoznam evidenčných čísel vozidiel, pre ktoré si želáte objednať diaľničné známky. Jednotlivé evidenčné čísla oddeľte čiarkou, medzerou alebo novým riadkom. Môžete uviesť minimálne 1 a maximálne 500 evidenčných čísel.

2

Z ponuky krajín alebo kliknutím na príslušnú ikonu štátnej vlajky vyberte krajinu, v ktorej sú vozidlá zaregistrované.

3

V prípade potreby zmeňte dátum začiatku platnosti diaľničných známok. Dátum platnosti diaľničných známok nie je možné zadať do minulosti. Dátum konca platnosti diaľničných známok sa vypočíta a doplní automaticky podľa zvoleného typu známok.

Platnosť známok sa zobrazuje a je možné ju upravovať len v prípade iných ako ročných diaľničných známok.

Platnosť ročných diaľničných známok:

určených pre budúci kalendárny rok sa začína prvým dňom budúceho kalendárneho roka,

určených pre aktuálny rok sa začína aktuálnym dátumom a časom ich úhrady.

4

Zadajte údaje o prevádzkovateľovi vozidiel, pre ktoré si želáte objednať diaľničné známky. E-mailovú adresu zadajte v tvare meno@domena.sk. Na zadanú e-mailovú adresu bude zaslané potvrdenie o objednaní diaľničných známok.

5

Odpíšte zobrazený overovací kód. Ak kód nie je čitateľný, kliknutím na ikonu sa vygeneruje nový overovací kód.

6

Potvrďte zadané údaje.

A

Proces objednania diaľničných známok môžete zrušiť stlačením tlačidla Zrušiť.

Upozornenie na existenciu známok platných v uvedenom období

Ak sa pre niektoré zadané vozidlá a zvolené obdobie prekrýva obdobie platnosti iných, už uhradených diaľničných známok, aplikácia na túto skutočnosť upozorní.

1

Ak si želáte pokračovať v objednaní diaľničných známok bez zmeny obdobia ich platnosti, kliknite na tlačidlo Pokračovať bez zmeny.

A

Ak si želáte upraviť zvolené obdobie platnosti alebo iné údaje objednávaných diaľničných známok, prípadne odobrať niektoré zo zadaných diaľničných známok, stlačením tlačidla Späť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky

Ak je aspoň jedno zo zadaných vozidiel registrované ako vozidlo oslobodené od úhrady diaľničnej známky, aplikácia na túto skutočnosť upozorní.

1

Tlačidlom Späť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, na ktorej je možné odobrať zo zoznamu EČV vozidlá registrované ako vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky (pozri krok 2, bod A), upraviť údaje objednávaných diaľničných známok alebo zrušiť proces objednania.

A

Ak si želáte objednať diaľničné známky napriek tomu, že niektoré z vozidiel sú registrované ako vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky, kliknite na tlačidlo Objednať.Krok 3 – Kontrola vyplnených údajov diaľničných známok

1

Dôkladne si skontrolujte zobrazené údaje.

2

Potvrďte správnosť zobrazených údajov.

A

Stlačením tlačidla Späť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.

B

Proces objednania diaľničných známok môžete zrušiť stlačením tlačidla Zrušiť.


Krok 4 – Ukončenie objednávky diaľničných známok

1

Proces objednania diaľničných známok ukončite kliknutím na tlačidlo Dokončiť. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa automaticky ponúkne na stiahnutie a uloženie dokument Objednávka diaľničných známok vo formáte .pdf. Ak aplikácia dokument neponúkne na stiahnutie, môže to byť spôsobené nastavením používaného prehliadača, ktorý môže automatické sťahovanie súborov blokovať.

A

Ak si želáte opakovane stiahnuť Objednávku diaľničných známok, kliknite na tlačidlo Znovu stiahnuť potvrdenie.


Po ukončení objednania diaľničných známok vám bude zaslaná na zadanú e-mailovú adresu notifikácia o objednaní diaľničných známok, v prílohe ktorej nájdete Objednávku diaľničných známok.