Pojazdami zwolnionymi z obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety są pojazdy, na których nie ciąży obowiązek zakupu/uiszczenia opłaty za winietę za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwane dalej „wyznaczonymi odcinkami dróg”). Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 Ustawy nr 488/2013 2013 słowackiego Dz. U. o winiecie z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „Ustawą” nr 488/2013 Dz.U. o winiecie w brzmieniu obowiązującym” lub „Ustawa”), z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety zwolnione są pojazdy oraz zespoły pojazdów:

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (zwane dalej „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”) w tym  organizacji budżetowych i Policją wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej (dalej też „Ministerstwo Obrony“) w tym organizacji budżetowych pozostających w kompetencji Ministerstwa Obrony,
 • sił zbrojnych Republiki Słowackiej oraz NATO,
 • sił zbrojnych oraz państwowych służb cywilnych oddelegowanych do pełnienia obowiązków służbowych na mocy odrębnych przepisów,
 • podstawowych służb ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich jednostek straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz Słowackiego Czerwonego Krzyża,
 • zarządców autostrad i dróg będących majątkiem skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • Straży Więziennej i Sądowej,
 • zarejestrowane na osobę, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących znaczną niepełnosprawność, oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.
 • których użytkownikiem jest osoba, która wykorzystuje pojazd do świadczenia usług socjalnychzgodnie z Ustawą nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami w Ustawie w brzmieniu obowiązującym, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości w brzmieniu późniejszych przepisów w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest organizacja opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem oraz opieki społecznej zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i opiece społecznej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • cudzoziemców zwolnionych z opłaty na podstawie ugody międzynarodowej na zasadzie wzajemności,
 • historyczne na mocy odrębnych przepisów,
 • resortu finansów na mocy odrębnych przepisów,
 • Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa,
 • Słowackiego Biura Informacyjnego.

Pojazdy zwolnione z zakupu winiety z obowiązkiem rejestracji w systemie  

Użytkownicy wybranych grup pojazdów lub zespołów pojazdów są zwolnieni z zakupu winiety autostradowej, tylko w przypadku, gdy te pojazdy/zespoły pojazdów są zarejestrowane w systemie Zarządcy poboru opłat autostradowych (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) w myśl § 7 ust. 3 i 4 Ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz.U. o winiecie w brzmieniu obowiązującym. Obowiązek rejestracji w centralnej ewidencji zakupu winiet posiadają następujące pojazdy lub zespoły pojazdów:

 • podstawowych służb ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich jednostek straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz Słowackiego Czerwonego Krzyża
 • zarządców autostrad i dróg będących majątkiem skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • zarejestrowane na osobę, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym zgodnie z § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących znaczne inwalidztwo zdrowotne wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami niektórych ustaw, w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest osoba korzystająca z pojazdu do świadczenia usług socjalnych zgodnie z Ustawą nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych z późniejszymi zmianami oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) w brzmieniu obowiązujących przepisów, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest organizacja opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem oraz opieki społecznej zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i opiece społecznej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • cudzoziemców zwolnionych z opłaty na podstawie ugody międzynarodowej na zasadzie wzajemności,
 • historyczne na mocy odrębnych przepisów,
 • resortu finansów na mocy odrębnych przepisów.

Użytkownik wymienionego powyżej pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup jest zobowiązany do złożenia zarządcy systemu (spółce SkyToll) wniosku o zarejestrowanie przedmiotowego pojazdu/zespołu pojazdów w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety, za pośrednictwem formularza „Wniosek o zarejestrowanie pojazdu zwolnionego z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety“. Użytkownik pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety ma obowiązek wraz z wnioskiem złożyć także dokumenty identyfikujące osobę użytkownika pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety oraz powód zwolnienia.

Oceny i rozpatrzenia wniosków o rejestrację pojazdu/zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety dokonuje Zarządca systemu poboru opłat (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), do którego kompetencji należy również doręczenie użytkownikowi pojazdu/zespołu pojazdów odpowiedniej decyzji/potwierdzenia o rejestracji i/lub odmowie rejestracji pojazdu/zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety.

Użytkownik pojazdu/kierowca pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety może korzystać z wyznaczonych odcinków dróg bez uiszczenia opłaty za winietę wyłącznie na podstawie potwierdzenia o rejestracji pojazdu/ zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety wystawionego przez Zarządcę systemu poboru opłat.

Szczegółowy wykaz dokumentów i danych niezbędnych do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety, jak również sposób postępowania przy rejestracji znajduje się w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Rejestracja pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiety. Formularz „Wniosek o zarejestrowanie pojazdu zwolnionego z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety“ jest dostępny w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.

 

Do pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 litera d) Ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz. U. o winiecie autostradowej, w brzmieniu obowiązującym należą również pojazdy i/lub zespoły pojazdów sił zbrojnych oraz państwowych służb cywilnych oddelegowanych do pełnienia obowiązków służbowych na mocy odrębnych przepisów(dalej „pojazdy/zespoły pojazdów sił zbrojnych lub służb cywilnych).

Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej ma obowiązek rejestracji pojazdu/zespołu pojazdów sił zbrojnych lub służb cywilnych zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków dróg. Szczegółowy wykaz danych niezbędnych do rejestracji tych pojazdów i/lub zespołów pojazdów znajduje się w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Rejestracja pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiety.

 

Wszystkie pozostałe prawa i obowiązki użytkowników pojazdów i/lub zespołów pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej są uregulowane przez stosowne postanowienia § 7 Ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz. U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym.