Sieć wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwane dalej wyznaczonymi odcinkami dróg“), z których zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym“ lub „Ustawą“) można korzystać po uiszczeniu opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, jest oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, a obecnie posiada około 622 km autostrad  D1, D2, D3 i D4 oraz dróg ekspresowych R1, R2, R4 i R6.

Indykatywną listę wyznaczonych odcinków dróg objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety wyznacza Zarządca poboru opłat, którym zgodnie z postanowieniem § 8 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym jest Krajowa Spółka Autostradowa /slov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s.. Aktualna lista wyznaczonych odcinków dróg wraz z mapą informacyjną w formie ilustracji przedstawiającą sieć wyznaczonych odcinków dróg Republiki Słowackiej  objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytulu zakupu winiety autostradowej znajduje się na stronie internetowej Zarządcy poboru opłat autostradowych.