Winieta autostradowa jest niezbywalna na inny pojazd lub pojazd ciągniony, z wyjątkiem przypadków określonych w § 116 ust. 17 ustawy nr 8/2009 Dz. U. o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych przepisów w brzmieniu obowiązującym (zachowanie tablic z numerem rejestracyjnym przez poprzedniego właściciela pojazdu). W poniższych przypadkach klient może jednak wnioskować o zmianę danych rejestrowych pojazdu lub pojazdu ciągnionego, który ma zakupioną i ważną winietę autostradową.

O zmianę danych w centralnej ewidencji poboru opłat za zakup winiety autostradowej można wnioskować w przypadku, gdy dojdzie do zmiany numerów rejestracyjnych i/lub kraju rejestracji tego samego pojazdu /pojazdu ciągnionego, tzn. nie zmienia się sam pojazd/pojazd ciągniony ani rodzaj i ważność zapłaconej winiety autostradowej, a pierwotny właściciel nie zachował oryginalnych tablic rejestracyjnych pojazdu. Klient może zażądać tej zmiany przede wszystkim w następujących przypadkach:

  • zgłoszenie pojazdu do ewidencji pojazdów zarejestrowanych w Republice Słowackiej,
  • wymiana tablic z numerem rejestracyjnym pojazdu, do której może dojść w przypadku utraty lub kradzieży tych tablic rejestracyjnych, jeżeli wymaga to również zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego.

Wniosek o zmianę danych rejestracyjnych pojazdu /pojazdu ciągnionego w centralnej ewidencji poboru opłat za zakup winiety autostradowej można złożyć za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk (w części Wnioski, sugestie i reklamacje) lub za pośrednictwem wybranych punktów sprzedaży, których lista znajduje się w sekcji Punkty Obsługi Klienta, część Wybrane Punkty Sprzedaży.

W celu dokonania zmiany danych rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego lub w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego eznamka.sk klient powinien przedłożyć w formie elektronicznej następujące dokumenty uzasadniające potrzebę dokonania zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego:

  • kserokopię oryginalnego dowodu rejestracyjnego pojazdu lub kserokopię umowy ubezpieczeniowej wystawionej na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu lub kserokopię dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badania technicznego / kontroli emisji wystawionego na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu,
  • kserokopię nowego Dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • kserokopię Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej – uproszczona faktura lub Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej – faktura;
  • w przypadku zmiany słowackiego numeru rejestracyjnego pojazdu także kserokopia całkowicie wypełnionej i podpisanej Pisemnej zgody pierwotnego Użytkownika Pojazdu na zmianę w ewidencji poboru opłat za zakup winiet autostradowych.

Kserokopia oryginalnego i nowego dokumentu musi zawsze zawierać obydwa numery VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) i Nr rej. (numer rejestracyjny pojazdu) umożliwiające jednoznaczną identyfikację pojazdu, przy czym numer VIN wymieniony w obydwu dokumentach musi być jednakowy (ponieważ winieta autostradowa jest niezbywalna na inny pojazd lub pojazd ciągniony).

Świadczący usługę na podstawie wprowadzonych zmian danych znajdujących się w ewidencji poboru opłat za zakup winiet autostradowych, wystawi klientowi dokument o nazwie Potwierdzenie o zmianie danych.