Winieta autostradowa jest nieprzenośna i nie wolno jej udostępniać innym pojazdom lub pojazdom ciągnionym. W poniższych przypadkach klient (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz w sekcji Winiety, część Słownik pojęć) może jednak wnioskować o zmianę danych rejestrowych pojazdu lub pojazdu ciągnionego, który ma zakupioną i ważną winietę autostradową.

O zmianę danych w centralnej ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej można wnioskować w przypadku, gdy dojdzie do zmiany numerów rejestracyjnych i/lub kraju rejestracji tego samego pojazdu /pojazdu ciągnionego, tzn. nie zmienia się sam pojazd/pojazd ciągniony ani rodzaj i ważność winiety autostradowej:

  • zgłoszenie pojazdu do ewidencji pojazdów zarejestrowanych w Republice Słowackiej z innego okresu lub innego kraju,
  • wymiana tablic z numerem rejestracyjnym pojazdu/pojazdu ciągnionego, do której może dojść w razie utraty lub kradzieży tych tablic, jeżeli wymaga to również zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego.

Wniosek o zmianę danych rejestracyjnych pojazdu /pojazdu ciągnionego w centralnej ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej można złożyć za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk lub za pośrednictwem wybranych punktów sprzedaży, których lista znajduje się w sekcji Punkty obsługi klienta, część Wybrane miejsca handlowe.

W celu dokonania zmiany danych rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego klient powinien przedłożyć, a w przypadku portalu internetowego przedłożyć w formie elektronicznej, następujące dokumenty uzasadniające potrzebę dokonania zmiany wpisanego w Rejestrze numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego:

  • kserokopię oryginalnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, lub kserokopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną w wyniku użytkowania pojazdu samochodowego (tzw. „biała karta”) wydaną na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu lub kserokopię umowy ubezpieczeniowej wydanej na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu lub kserokopię dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badania technicznego / kontroli emisji wydaną na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu,
  • fotokopię nowego Dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • fotokopię Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej – uproszczona faktura lub Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej – faktura.

Kserokopia oryginalnego i nowego dokumentu musi zawierać obydwa numery VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) i numer rejestracyjny pojazdu (numer tablic rejestracyjnych) umożliwiające jednoznaczną identyfikację pojazdu, przy czym numer VIN wymieniony w obydwu dokumentach musi być jednakowy (ponieważ winieta autostradowa jest nieprzenośna na inny pojazd lub pojazd ciągniony).

Świadczący usługę (szczegółowa definicja pojęcia „Świadczący usługę“ patrz w sekcji Winiety, część Słownik pojęć) na podstawie wprowadzonych zmian danych znajdujących się w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej, wystawi klientowi dokument o nazwie Potwierdzenie o zmianie danych.