Rodzaje winiet

Winiety autostradowe w Republice Słowackiej są dostępne w formie elektronicznej. Chodzi o opłatę za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwane dalej „wyznaczonymi odcinkami dróg“), która jest uiszczana za konkretny okres bez względu na przejechaną odległość lub ilość przejazdów.

Rodzaje winiet autostradowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg regulują przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „Ustawą “), na podstawie których winiety obowiązują na rok kalendarzowy, na 365 dni, na 30 dni lub na 10 dni, przy czym:

  • winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym, do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,
  • winieta z okresem ważności 365 dni jest ważna przez 365 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,
  • winieta z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,
  • winieta z 10-dniowym okresem ważności ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Jeżeli winieta autostradowa 30-dniowa lub 10-dniowa została zakupiona w grudniu, to jest ona także ważna w styczniu przyszłego roku, do końca swojej ważności.

 

Uiszczenie opłaty za winietę

Z wyznaczonych odcinków dróg oznaczonych znakami drogowymi można korzystać zgodnie z Ustawą po uiszczeniu opłaty za winietę, która uprawnia do korzystania z tych dróg. Wysokość opłaty jest określona w Rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej nr 410/2014 Dz. U., w którym określona jest wysokość uiszczonej opłaty za winietę, która uprawnia do korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu w brzmieniu obowiązującym (zwane dalej „Rozporządzeniem Rządu“).

Przegląd obowiązujących rodzajów i cen winiet autostradowych znajduje się w poniższej tabelce (wszystkie ceny są podane wraz z podatkiem VAT):

 

Winieta: POJAZD

pojazd dwuśladowy lub zespół pojazdów do 3,5 tony i pojazd dwuśladowy kategorii M1 bez względu na jego maksymalną technicznie dopuszczalną masę całkowitą
WAŻNOŚĆ

1 ROK*

OPŁATY

60 €

WAŻNOŚĆ

30 DNI

OPŁATY

17 €

WAŻNOŚĆ

10 DNI

OPŁATY

12 €

WAŻNOŚĆ

365 DNI

OPŁATY

60 €

 

Winieta: POJAZD CIĄGNIONY (PRZYCZEPA)

Pojazd ciągniony kategorii O1 i O2, jeżeli suma największej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu kategorii M1, N1 i największej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciągnionego przekracza j 3,5 tony
 
WAŻNOŚĆ

1 ROK*

OPŁATY

60 €

WAŻNOŚĆ

30 DNI

OPŁATY

17 €

WAŻNOŚĆ

10 DNI

OPŁATY

12 €

WAŻNOŚĆ

365 DNI

OPŁATY

60 €

* Winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym) do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 

Wymagany rodzaj i liczba winiet

Na podstawie postanowień § 2 i § 5 ustawy i zgodnie z postanowieniem § 1 Rozporządzenia Rządu Republiki Słowackiej, winieta musi zostać zakupiona dla pojazdu, a w przypadku zespołu pojazdów, którego maksymalna technicznie dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 ton, także dla pojazdu ciągnionego.

Stany faktyczne podane w poniższych tabelkach, które przedstawiają wymaganą liczbę i rodzaj zakupionych winiet w zależności od kategorii pojazdu i od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu / maksymalna dopuszczalna masa całkowita) określa informacja znajdująca się w części 1 dowodu rejestracyjnego pojazdu):

 

POJAZD

pojazd dwuśladowy do 3,5 tony lub pojazd dwuśladowy kategorii M1 bez względu na jego maksymalną technicznie dopuszczalną masę całkowitą

Winieta obowiązkowa dla: POJAZD

 
obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dotyczy wyłącznie POJAZDU
 

ZESPÓŁ POJAZDÓW do 3,5 tony

zespół pojazdów dwuśladowy (tzn. pojazd + pojazd ciągniony) do 3,5 tony

Winieta obowiązkowa dla: POJAZD

 
obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dotyczy wyłącznie POJAZDU
 

ZESPÓŁ POJAZDÓW powyżej 3,5 tony

zespół pojazdów dwuśladowych (tzn. pojazd + pojazd ciągniony), który składa się z pojazdu kategorii M1, N1, i pojazdu ciągnionego kategorii O1 i O2, jeśli maksymalna technicznie dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów przekracza 3,5 tony

Winieta obowiązkowa dla: POJAZD + POJAZD CIĄGNIONY (PRZYCZEPA)

 
 
obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dotyczy POJAZDU i POJAZDU CIĄGNIONEGO (PRZYCZEPY)

WAŻNE:
W myśl powyższych prawnych stanów faktycznych, w przypadku dwuśladowego zespołu pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, NIE JEST WYMAGANY zakup winiety dla pojazdu ciągnionego (przyczepy), tzn. obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu dotyczy wyłącznie pojazdu.

 

Szczegółowa specyfikacja pojazdów objętych obowiązkiem zakupu winiety autostradowej znajduje się w części Pojazdy objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakup winiety. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu winiety – tzn. możliwość ich nabycia, sposoby zapłaty za winiety autostradowe, kontrola ważności już opłaconych winiet autostradowych, ewentualnie możliwości zgłoszenia przez klienta sugestii, wniosków, reklamacji można znaleźć w sekcji Usługi na rzecz klientów.