Rodzaje winiet

Winiety autostradowe w Republice Słowackiej są dostępne w formie elektronicznej. Chodzi o opłatę za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwane dalej „wyznaczonymi odcinkami dróg“), która jest uiszczana za konkretny okres bez względu na przejechaną odległość lub ilość przejazdów.

Rodzaje winiet autostradowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg regulują postanowienia § 2 ust. 2 i § 3 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym“), na podstawie których winiety obowiązują na rok kalendarzowy, na 30 dni lub na 10 dni, przy czym:

  • winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym) do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,
  • winieta z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,
  • winieta z10-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Jeżeli winieta autostradowa 30-dniowa lub 10-dniowa została zakupiona w grudniu, to jest także ważna w styczniu przyszłego roku, do końca swojej ważności.

 

Ceny winiet

Ceny poszczególnych rodzajów winiet są podane w rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej nr 410/2014 Dz.U., na podstawie którego jest ustalona wysokość ceny winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w brzmieniu obowiązującym (zwane dalej „rozporządzeniem Rządu RS nr 410/2014 Dz.U. o wysokości cen za winiety w brzmieniu obowiązującym“), przy czym w myśl § 2 ust. 2 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie w brzmieniu obowiązującym, wysokość ceny zależy od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i pojazdu ciągnionego (przyczepy).

Przegląd obowiązujących rodzajów I cen winiet autostradowych znajduje się w poniższej tabelce (wszystkie ceny są podane wraz z podatkiem VAT):

 

Winieta: POJAZD

Pojazdy dwuśladowe lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i pojazd dwuśladowy kategorii M1 bez względu na jego dopuszczalną masę całkowitą
 
WAŻNOŚĆ

1 ROK*

CENA

50 €

WAŻNOŚĆ

30 DNI

CENA

14 €

WAŻNOŚĆ

10 DNI

CENA

10 €

 

Winieta: POJAZD CIĄGNIONY (PRZYCZEPA)

Pojazd ciągniony O1 i O2 za pojazdem kategorii M1, N1, M1G i N1G, jeśli dopuszczalna masa całkowita jest powyżej 3,5 tony
 
WAŻNOŚĆ

1 ROK*

CENA

50 €

WAŻNOŚĆ

30 DNI

CENA

14 €

WAŻNOŚĆ

10 DNI

CENA

10 €

* Winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym) do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 

Wymagany rodzaj i ilość winiet  

Na podstawie postanowień § 2 i § 5 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym oraz zgodnie z postanowieniem § 1 rozporządzenia Rządu Republiki Słowackiej nr 410/2014 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, winieta musi zostać zakupiona dla pojazdu, a w przypadku zespołu pojazdów, którego maksymalna dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 ton, także dla pojazdu ciągnionego.

Stany faktyczne podane w poniższych tabelkach, które przedstawiają wymaganą ilość i rodzaj zakupionych winiet w zależności od kategorii pojazdu i od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu / maksymalna dopuszczalna masa całkowita) określa informacja znajdująca się w części 1 dowodu rejestracyjnego pojazdu):

 

POJAZD

pojazd dwuśladowy do 3,5 tony lub pojazd dwuśladowy kategorii M1 bez względu na jego maksymalną dopuszczalną masę całkowitą

Winieta obowiązkowa dla: POJAZD

 
obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dotyczy wyłącznie POJAZDU
 

ZESPÓŁ POJAZDÓW do 3,5 tony

zespół pojazdów dwuśladowy (tzn. pojazd + pojazd ciągniony) do 3,5 tony

Winieta obowiązkowa dla: POJAZD

 
obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dotyczy wyłącznie POJAZDU
 

ZESPÓŁ POJAZDÓW powyżej 3,5 tony

zespół pojazdów dwuśladowych (tzn. pojazd + pojazd ciągniony), który składa się z pojazdu kategorii M1, N1, M1G i N1G i pojazdu ciągnionego kategorii O1 i O2, jeśli maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony

Winieta obowiązkowa dla: POJAZD + POJAZD CIĄGNIONY (PRZYCZEPA)

 
 
obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dotyczy POJAZDU i POJAZDU CIĄGNIONEGO (PRZYCZEPY)

WAŻNE:
W myśl powyższych prawnych stanów faktycznych, w przypadku dwuśladowego zespołu pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, NIE JEST WYMAGANY zakup winiety dla pojazdu ciągnionego (przyczepy), tzn. obowiązek zakupu winiety za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu dotyczy wyłącznie pojazdu.

 

Szczegółowa specyfikacja pojazdów objętych obowiązkiem zakupu winiety autostradowej znajduje się w części Pojazdy objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakup winiety. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu winiety – tzn. możliwość ich nabycia, sposoby zapłaty za winiety autostradowe, kontrola ważności już opłaconych winiet autostradowych, ewentualnie możliwości zgłoszenia przez klienta sugestii, wniosków, reklamacji można znaleźć w sekcji Usługi na rzecz klientów.