Po zakupie winiety autostradowej znalazłeś błędy w danych rejestrowych dotyczących pojazdu lub w swoich danych kontaktowych, ale nie wiesz, jak je zmienić?

1
Kiedy możesz wnioskować o zmianę danych w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej

W myśl odpowiednich postanowień Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat autostradowych za prawidłowość udostępnianych danych przy zakupie winiet autostradowych jest odpowiedzialny wyłącznie klient (szczegółowa definicja pojęć „klient“ i „Zarządca poboru opłat autostradowych“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć), który odpowiada także za realizację jednej płatności za zakup winiety autostradowej dla jednego numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego i jednego okresu ważności winiety autostradowej (tzn. jeden rodzaj winiety autostradowej). Dlatego też klient jest zobowiązany przed dokonaniem płatności/ lub natychmiast po zakupie winiety autostradowej sprawdzić wszystkie udostępnione dane.

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat, klient, w przypadku, gdy wpisane dane rejestracyjne pojazdu/pojazdu ciągnionego są błędne a/lub niepełne (tzn. znalazł błąd lub literówkę w numerze rejestracyjnym i/lub kraju zarejestrowania pojazdu), jest zobowiązany Świadczącemu usługę zgłosić konieczność poprawienia, uzupełnienia i/lub zmiany danych rejestracyjnych pojazdu natychmiast po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej jednak do 15 minut od udostępnienia tych danych Świadczącemu usługi (szczegółowa definicja pojęć „Świadczący usługi“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć  ).

Po spełnieniu powyższych warunków klient (zwany dalej „wnioskodawcą“) może poprosić Świadczącego usługi  o zmianę następujących błędnych/niepełnych danych rejestracyjnych pojazdu lub pojazdu ciągnionego za  zakupiony  rodzaj i ważność winiety autostradowej (tzn. rodzaj ani ważność samej zakupionej winiety autostradowej nie ulega zmianie).

  • numery rejestracyjne pojazdu/pojazdu ciągnionego,
  • kraj zarejestrowania pojazdu/pojazdu ciągnionego.
2
Jakie dane musi zawierać wniosek

Wnioskodawca wypełni formularz o nazwie Wniosek o zmianę danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych, gdzie wraz z wnioskiem jest zobowiązany przedłożyć Świadczącemu usługi następujące dokumenty  potwierdzające dokonanie zmiany numerów rejestracyjnych i/lub kraju zarejestrowania pojazdu/pojazdu ciągnionego:

  • fotokopię Dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • fotokopię Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej – faktura uproszczona lub Potwierdzenie zakupu winiety autostradowej – faktura.
3
Jak złożyć wniosek

Wniosek o zmianę danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej może złożyć klient Świadczącemu usługi w okresie wyznaczonym w Ogólnych Warunkach Handlowych Zarządcy poboru opłat autostradowych w następujący sposób:

  • w punkcie sprzedaży, gdzie zakupił winietę autostradową, (w tym przypadku wniosek o zmianę danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych zrealizuje bezpośrednio pracownik punktu sprzedaży),
  • bezpośrednio za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk – część „Wnioski sugestie, reklamacje“ > rodzaj dokumentu  „Wniosek“ > przedmiot  „Wniosek o zmianę danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej“, (w tym przypadku należy przedłożyć wniosek oraz wszystkie powyższe dokumenty w formie elektronicznej).
4
W jaki sposób odbywa się załatwienie wniosku

Świadczący usługę w przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie zmian danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych  jest uzasadniony, zmieni numer rejestracyjny  i/lub kraj zarejestrowania pojazdu/pojazdu ciągnionego w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych, a wnioskodawcy wystawi dokument o nazwie Potwierdzenie zmiany danych winiety  autostradowej, który wyśle w formacie PDF na kontaktowy adres e-mail wnioskodawcy. Pracownik punktu sprzedaży wystawi ten dokument na prośbę wnioskodawcy także w formie drukowanej. W przypadku, gdy wnioskodawca wypełnił także nr telefonu komórkowego, otrzyma za pośrednictwem wiadomości SMS potwierdzenie o zmianie danych winiety autostradowej.

5
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Bardziej szczegółowe informacje o zmianie danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej klienci mogą  znaleźć /otrzymać:

  • na portalu internetowym ww.eznamka.sk w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Zmiana danych po zakupie winiety autostradowej   
  •  telefonicznie za pośrednictwem infolinii Świadczącego usługi pod numerem telefonu 02 32777 777(połączenia z zagranicy +421 2 32777 777) gdzie operatorzy wyjaśnią wszystkie kwestie związane ze składaniem przedmiotowych wniosków. Dostępność infolinii dla poszczególnych języków można znaleźć w sekcji Kontakt.

Wszystkie prawa i obowiązki klientów w przypadku zmiany danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat autostradowych, które są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania