Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 Ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz. U. o winiecie autostradowej z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym (zwanej dalej „Ustawą nr. 488/2013 słowackiego Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym “) przy zakupie winiety autostradowej klient jest zobowiązany podać świadczącemu usługę (szczegółowe definicje pojęć „klient” i „świadczący usługę“ patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) następujące dane:

  • numer rejestracyjny pojazdu lub pojazdu ciągnionego kategorii O1 i O2,
  • nazwa państwa rejestracji pojazdu,
  • typu pojazdu wraz z podaniem, czy chodzi o pojazd czy też o pojazd ciągniony,
  • okres ważności winiety autostradowej i datę początkową jej ważności,
  • dane kontaktowe w celu doręczania dokumentów, wiadomości elektronicznych itp., jeśli tylko są do dyspozycji.

W przypadku zbiorczego zakupu winiet autostradowych za pośrednictwem portalu internetowego, oprócz powyższych danych, klient jest zobowiązany udzielić świadczącemu usługę także poniższe dane:

  • nazwę handlową, adres miejsca prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest osobą fizyczną-przedsiębiorcą; ewentualnie imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania i obywatelstwo, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest inna osoba fizyczna,
  • nazwę handlową i adres siedziby, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest osoba prawna-przedsiębiorca; ewentualnie nazwę i adres, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest osoba prawna – nie będąca przedsiębiorcą,
  • numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa (odpowiednik REGON),
  • numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik NIP),
  • numer identyfikacji do celów podatku VAT (NIP UE) i państwo rejestracji do celów tego podatku.

WAŻNE:
Za poprawność wyżej podanych danych jest odpowiedzialny wyłącznie klient. W przypadku, gdy podane dane są błędne lub niekompletne, klient powinien świadczącemu usługę podać dane zmienione, uzupełnione i/lub je zmienić, niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, najpóźniej w ciągu 15 minut od przekazania tych danych świadczącemu usługę.

Klient jednocześnie jest odpowiedzialny za dokonanie tylko jednej zapłaty za zakup winiety autostradowej w ramach ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej wyłącznie dla jednego numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego oraz wyłącznie dla jednego okresu ważności winiety autostradowej.

 

Szczegółowa specyfikacja pojazdów/zespołów pojazdów, które w myśl stosownych postanowień Ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym są objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, podano w sekcji Pojazdy objęte opłatą, część Pojazdy objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakup winiety.

Wszystkie inne prawa i obowiązki regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej, które są do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania (szczegółowa definicja pojęć „Zarządca poboru opłat z tytułu zakupu winiety autostradowej patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć).