Poniżej podane podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru i ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej w celu korzystania z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

oznacza wyznaczony odcinek autostrady lub drogi szybkiego ruchu, który został stosownie oznaczony znakami drogowymi i z którego można korzystać zgodnie ze stosownymi postanowieniami ustawy po uiszczeniu opłaty za zakup winiety autostradowej w celu korzystania z niej.

oznacza uiszczenie opłaty czasowej z tytuł korzystania z wyznaczonych odcinków dróg zgodnie z Ustawą i ma wyłącznie elektroniczną postać.

oznacza okres czasu, za który zapłacono kupując winietę autostradową. Zgodnie z postanowieniem § 2 Ustawy winieta autostradowa może obowiązywać przez cały rok kalendarzowy, przez 365 dni, przez 30 dni albo 10 dni bez względu na ilość wykonanych jazd, przy czym:

  • winieta autostradowa obowiązująca przez rok kalendarzowy jest ważna od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego;
  • winieta z okresem ważności 365 dni jest ważna przez 365 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg;
  • winieta autostradowa obowiązująca przez 30 dni jest ważna przez okres 30 dni od dnia wskazanego przez klienta,
  • winieta autostradowa obowiązująca przez 10 dni jest ważna przez okres 10 dni od dnia wskazanego przez klienta. 

to zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 Ustawy dwuśladowy pojazd mechaniczny albo zespół pojazdów do 3,5 tony i dwuśladowy pojazd mechaniczny kategorii M1 bez względu na technicznie dopuszczalną masę całkowitą (nazywany dalej „Pojazdem“) i dwuśladowy zespół pojazdów składający się z pojazdu mechanicznego kategorii M1 lub N1 bez względu na technicznie dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów (nazywany dalej „Zespołem pojazdów“), na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za zakup winiety autostradowej w celu korzystania z wyznaczonych odcinków dróg oznaczonych znakami drogowymi w przypadku o ile pojazd ten lub zespół pojazdów nie są zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej w myśl postanowienia § 7 ust. 1 Ustawy.

to zgodnie z postanowieniem § 2 litera c) Ustawy nr 725/2004 słowackiego Dz. U. o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym na drogach lądowych z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym pojazd nie mechaniczny przeznaczony do ciągnięcia przez inny pojazd, z którym jest połączony tworząc zespół pojazdów, przy czym opłata z tytułu zakupu winiety autostradowej dotyczy pojazdów kategorii O1 i O2.

to pojazd lub zespół pojazdów, które zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 Ustawy są zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg.

(w przypadku zespołu pojazdów „Użytkownik zespołu pojazdów“) to zgodnie z postanowieniem § 2 litera am) Ustawy nr 725/2004 słowackiego Dz. U. o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym na drogach lądowych z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym właściciel pojazdu lub przez niego wskazany posiadacz dowodu rejestracyjnego pojazdu część I i część II, których wpisano do dowodu rejestracyjnego pojazdu część I i część II i którzy są uprawnieni do podejmowania decyzji o korzystaniu z pojazdu albo właściciel pojazdu czy przez niego wskazany posiadacz karty pojazdu, którzy są uprawnieni do podejmowania decyzji o korzystaniu z pojazdu.

Użytkownik pojazdu (w przypadku zespołu pojazdów „Użytkownik zespołu pojazdów“) jest zobowiązany do dotrzymania obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej w celu korzystania przez pojazd lub zespół pojazdów z wyznaczonych odcinków dróg stosownie do postanowienia § 4 ust. 2 Ustawy dotyczącej obowiązku zakupu winiety autostradowej.

(w przypadku zespołu pojazdów „Kierowca zespołu pojazdów“) to kierowca uprawniony do prowadzenia pojazdu użytkownika pojazdu, które dokumentuje poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego albo karty pojazdu albo innego równoważnego dokumentu.

Kierowca pojazdu (w przypadku zespołu pojazdów „Kierowca zespołu pojazdów“) w myśl postanowienia § 4 ust. 1 Ustawy jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakup winiety autostradowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg.

(w przypadku zespołu pojazdów „Użytkownik zespołu pojazdów zwolnionego z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej“) to użytkownik pojazdu/użytkownik zespołu pojazdów w myśl postanowienia § 7 Ustawy.

to kierowca albo kierowca zespołu pojazdów, który w myśl Ustawy jest zobowiązany do zakupu winiety autostradowej lub użytkownik pojazdu albo użytkownik zespołu pojazdów, który jest zobowiązany do zagwarantowania dotrzymania obowiązku zakupu winiety autostradowej w celu korzystania z wyznaczonych odcinków dróg. Klientem jest też dowolna inna osoba, która za pośrednictwem punktów sprzedaży, linii telefonicznej lub kanałów elektronicznych (portal internetowy www.eznamka.sk i aplikacja mobilna przeznaczona dla urządzeń przenośnych „eznamka“) zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zapłaty za zakup winiety autostradowej lub ma zamiar dokonać zapłaty za zakup winiety autostradowej dla jakiegokolwiek pojazdu/pojazdów lub pojazdu ciągnionego/pojazdów ciągnionych, bez względu na jej prawny czy inny stosunek do tego pojazdu/pojazdów lub pojazdu ciągnionego/pojazdów ciągnionych, ewentualnie dokona takiej zapłaty.

to miejsce oferujące klientom w ramach zapłaty za zakup winiety autostradowej następujące usługi: dokonanie gotówkowej lub bezgotówkowej z użyciem karty płatniczej zapłaty za zakup winiety autostradowej, wystawienie potwierdzenia zapłaty, udzielanie informacji o charakterze ogólnym i informacji dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiety autostradowej i sposobu złożenia reklamacji, zaś za pośrednictwem wybranych punktów sprzedaży także dokonania zmiany w rejestrze opłat za zakup winiety autostradowej w przypadku, gdy dojdzie do zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego lub państwa rejestracji pojazdu/pojazd ciągnionego (tzn. zmianie nie ulega sam pojazd/pojazd ciągniony czy też typ i ważność winiety autostradowej) oraz przyjmowanie wniosków i podań dotyczących wpisania pojazdu do wykazu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej.

to urządzenie techniczne umieszczone głównie na przejściach granicznych przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej, które w wielu językach umożliwia klientom bez obecności personelu obsługującego, dokonanie bezgotówkowej z użyciem karty płatniczej zapłaty za zakup winiety autostradowej, wystawienie potwierdzeń uiszczenia opłaty, kontrolę okresu ważności opłaconych winiet autostradowych, uzyskanie informacji o charakterze ogólnym i informacji dotyczących obowiązku zapłaty za zakup winiety autostradowej.

to adres strony internetowej www.eznamka.sk, który w sposób bezpieczny, w wielu językach, świadczy klientom następujące usługi: dokonanie bezgotówkowej z użyciem karty płatniczej zapłaty za zakup winiety autostradowej lub zapłaty za zbiorczy zakup winiet autostradowych, wystawienie w formie elektronicznej nadających się do wydruku potwierdzeń, kontrola okresu ważności opłaconych winiet autostradowych, przyjmowanie wniosków, reklamacji, zgłoszeń i skarg od klientów, udzielanie informacji o charakterze ogólnym i informacji dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiet autostradowych.

to aplikacja mobilna "eznamka" przeznaczona dla urządzeń przenośnych, która w sposób bezpieczny, w wielu językach, świadczy klientom w szczególności następujące usługi: dokonanie bezgotówkowej z użyciem karty płatniczej zapłaty za zakup winiety autostradowej lub zapłaty za zbiorczy zakup winiet autostradowych, wystawienie w formie elektronicznej nadających się do wydruku potwierdzeń, kontrola okresu ważności opłaconych winiet autostradowych, przyjmowanie wniosków, reklamacji, zgłoszeń i skarg od klientów, udzielanie informacji o charakterze ogólnym i informacji dotyczących obowiązku zapłaty za zakup winiet autostradowych.

to numer telefonu pod którym w wielu językach klientom świadczone są w szczególności następujące usługi: kontrola ważności opłaconej winiety autostradowej na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu/pojazdu ciągnionego wraz z przesłaniem klientowi potwierdzenia w postaci wiadomości elektronicznej, powtórne przesłanie klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia o dokonaniu zapłaty za winietę autostradową, przyjmowanie wniosków, reklamacji, zgłoszeń i skarg od klientów oraz udzielanie informacji o obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej oraz o wysokości takiej opłaty.

to środek płatniczy wydany przez instytucję finansową, za pomocą którego można dokonać bezgotówkowej zapłaty za zakupu winiety autostradowej. Wykaz kart płatniczych akceptowanych dla celów uiszczenia opłaty za zakup winiety autostradowej przez Zarządcę poboru opłat za zakup winiety autostradowej, podano na portalu internetowym.

to dokumenty spełniające wszystkie formalne wymogi ustalone przez stosowne postanowienia Ustawy nr 222/2004 słowackiego Dz. U. o podatku od wartości dodanej w brzmieniu obowiązującym dla potrzeb faktury uproszczonej/faktury VAT oraz jednocześnie wszystkie formalne wymogi ustalone przez stosowne postanowienia Ustawy dotyczącej potwierdzeń o dokonaniu zapłaty za winiety autostradowe (nazywanych wspólnie „Potwierdzeniem“).

to potwierdzenie wydane na podstawie wniosku użytkownika pojazdu albo zespołu pojazdów o dokonaniu zmiany danych w rejestrze opłat za winiety autostradowe.

poboru i ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej z tytułu korzystania z wyznaczonych odcinków dróg są Národná diaľničná spoločnosť, a.s.