Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

Vymedzený úsek cesty znamená vymedzený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorý je označený dopravnými značkami, a ktorý možno v zmysle príslušných ustanovení Zákona užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za jeho užívanie.

Diaľničná známka znamená úhradu časového poplatku za užívanie vymedzených úsekov ciest podľa Zákona a má výlučne elektronickú podobu.

Platnosť diaľničnej známky znamená obdobie, na ktoré sa vykonáva úhrada diaľničnej známky. V zmysle ustanovenia § 2 Zákona sa úhrada diaľničnej známky platí na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd, pričom:

  • diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára kalendárneho roka do dňa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka;
  • diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest;
  • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest;
  • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.

Vozidlo s povinnosťou úhrady diaľničnej známky je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava do 3,5 tony a dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej aj ako „vozidlo“) a dvojstopová jazdná súprava tvorená motorovým vozidlom kategórie M1 alebo NG bez ohľadu na najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej aj ako „jazdná súprava“), ktoré má povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest označených dopravnými značkami v prípade, že toto vozidlo alebo jazdná súprava nie sú oslobodené od úhrady diaľničnej známky v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona.

Prípojné vozidlo je v zmysle ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je spojené do jazdnej súpravy, pričom úhrada diaľničnej známky sa realizuje pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2.

Vozidlo oslobodené od úhrady diaľničnej známky je vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona oslobodené od úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest.

Prevádzkovateľ vozidla (v prípade jazdnej súpravy „prevádzkovateľ jazdnej súpravy“) je v zmysle ustanovenia § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla časť I. a časť II., ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla časť I. a časť II. a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.
Prevádzkovateľ vozidla (v prípade jazdnej súpravy „prevádzkovateľ jazdnej súpravy“) je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Vodič vozidla (v prípade jazdnej súpravy „vodič jazdnej súpravy“) je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom.
Vodič vozidla (v prípade jazdnej súpravy „vodič jazdnej súpravy“) má v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest.

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky (v prípade jazdnej súpravy „prevádzkovateľ jazdnej súpravy oslobodenej od úhrady diaľničnej známky“) je prevádzkovateľ vozidla/prevádzkovateľ jazdnej súpravy v zmysle ustanovenia § 7 Zákona.

Zákazník je vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy, ktorý má v zmysle Zákona povinnosť úhrady diaľničnej známky, alebo prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Zákazníkom je aj akákoľvek iná osoba, ktorá sa prostredníctvom obchodných miest, zákazníckej linky alebo elektronických kanálov (internetový portál www.eznamka.sk a mobilná aplikácia pre mobilné zariadenia „eznamka“) zaujíma o otázky spojené s úhradou diaľničných známok alebo zamýšľa vykonať úhradu diaľničnej známky k akémukoľvek vozidlu/vozidlám alebo prípojnému vozidlu/prípojným vozidlám, bez ohľadu na jej právnych alebo iný vzťah k tomuto vozidlu/vozidlám alebo prípojnému vozidlu/prípojným vozidlám, resp. ju vykoná.

Obchodné miesto s personálnou obsluhou je miesto, ktoré poskytuje zákazníkom v rámci úhrady diaľničných známok najmä nasledujúce zákaznícke služby: úhradu diaľničných známok v hotovosti a bezhotovostne prostredníctvom platobnej (bankovej) karty, vystavenie Potvrdení, poskytovanie informácií všeobecnej povahy a informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku a o postupe uplatnenia reklamácie; a prostredníctvom vybraných obchodných miest aj zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť diaľničnej známky) a príjem žiadostí a podkladov k zapísaniu vozidla na zoznam vozidiel oslobodených od úhrady diaľničných známok.

Samoobslužné zariadenie je technické zariadenie umiestnené najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky, ktoré vo viacerých jazykoch umožňuje zákazníkom bez prítomnosti personálu Poskytovateľa služby najmä bezhotovostnú úhradu diaľničných známok platobnou kartou, vystavenie Potvrdení, overenie obdobia platnosti uhradených diaľničných známok, poskytovanie informácií všeobecnej povahy a informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku.

Internetový portál je webové sídlo www.eznamka.sk, ktorý zabezpečeným spôsobom vo viacerých jazykoch poskytuje zákazníkom najmä nasledujúce zákaznícke služby: úhradu diaľničných známok a hromadnú úhradu diaľničných známok bezhotovostne platobnou kartou, vystavenie Potvrdení v elektronickej forme vhodnej k vytlačeniu, overenie obdobia platnosti uhradených diaľničných známok, príjem žiadostí, reklamácií, podnetov a sťažností od zákazníkov, informácie všeobecnej povahy a informácie o povinnosti úhrady diaľničných známok.

Mobilná aplikácia je aplikácia „eznamka“ určená pre mobilné zariadenia, ktorá zabezpečeným spôsobom vo viacerých jazykoch poskytuje zákazníkom najmä nasledujúce zákaznícke služby: úhradu diaľničných známok bezhotovostne platobnou kartou, vystavenie Potvrdení v elektronickej forme vhodnej k vytlačeniu, overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky, príjem reklamácií, sťažností a podnetov od zákazníkov, informácie všeobecnej povahy a informácie o povinnosti uhradiť diaľničnú známku.

Zákaznícka linka (Call-centrum) je telefonická linka, ktorá vo viacerých jazykoch poskytuje zákazníkom najmä tieto zákaznícke služby: overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky na základe evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla s odoslaním potvrdzujúcej elektronickej správy zákazníkovi, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade diaľničnej známky elektronickou cestou zákazníkovi, príjem reklamácií, sťažností a podnetov od zákazníkov a poskytovanie informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku a o výške úhrady diaľničnej známky.

Platobná karta je platobný prostriedok vydaný peňažným ústavom, ktorým je možné vykonať bezhotovostnú úhradu diaľničnej známky. Zoznam platobných kariet, ktoré za účelom zaplatenia/úhrady diaľničnej známky akceptuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky, je uverejnený na internetovom portáli.

Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra, resp. Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, faktúra sú doklady, ktoré obsahujú všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení pre zjednodušenú faktúru/faktúru a zároveň všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami Zákona pre potvrdenie o úhrade diaľničnej známky (ďalej spoločne aj ako „Potvrdenie“).

Potvrdenie o zmene údajov je potvrdenie na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy vykonanej zmene údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky.

Poskytovateľom služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.