Základné informácie

1. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vybranej rýchlostnej cestnej infraštruktúry (ďalej len „elektronický systém výberu diaľničných známok“). Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené za diaľničné známky v elektronickej podobe.

Spoplatnená cestná sieť podliehajúca úhrade diaľničnej známky pozostáva z vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“). Zoznam vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest s úhradou diaľničnej známky stanovuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.). Podrobnejšie informácie o sieti vymedzených úsekov ciest s úhradou diaľničnej známky sa nachádzajú v sekcii Sieť vymedzených úsekov ciest.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike sa vo všeobecnosti vzťahuje na motorové vozidlá s celkovou technicky prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony. Vybrané skupiny týchto vozidiel sú po splnení legislatívnych podmienok od úhrady diaľničnej známky oslobodené. Presnú definíciu vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, ako aj tých, ktoré sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené, stanovujú príslušné ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“). Podrobná špecifikácia vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky sa nachádza v časti Vozidlá s úhradou diaľničnej známky, špecifikácia skupín vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky je uvedená v časti Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky.

Poplatok za diaľničnú známku je viazaný na určité časové obdobie bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd. V Slovenskej republike sú v platnosti diaľničné známky s ročnou, 365-dňovou, 30-dňovou alebo s 10-dňovou časovou platnosťou. Výška úhrady diaľničnej známky závisí od najväčšej prípustnej celkovej technickej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla. O výške úhrady, tzn. o cenách jednotlivých typov diaľničných známok, rozhoduje vláda Slovenskej republiky v svojom príslušnom nariadení. Podrobné informácie o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok sú uvedené v časti Typy a ceny diaľničných známok.

 

Popis fungovania systému

Elektronický systém výberu diaľničných známok je založený na evidencii vozidiel, resp. prípojných vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady diaľničnej známky do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok, v ktorej sú okrem iného zaznamenané údaje o konkrétnom vozidle spolu s údajmi o type a platnosti uhradenej diaľničnej známky.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Elektronickú diaľničnú známku je možné uhradiť cez elektronické obchodné kanály – internetový portál a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia, alebo v sieti obchodných miest – najčastejšie čerpacích staníc, či prostredníctvom samoobslužných zariadení umiestnených najmä na hraničných priechodoch. Úhrada diaľničnej známky je možná bankovou platobnou kartou (v prípade úhrady prostredníctvom obchodných miest, internetového portálu, mobilnej aplikácie a samoobslužných zariadení) alebo v hotovosti (v prípade úhrady prostredníctvom obchodných miest).

Po zrealizovaní úhrady, t. j. po zaplatení diaľničnej známky, je vystavený jeden doklad (potvrdenie o úhrade diaľničnej známky), ktoré slúži ako doklad o úhrade diaľničnej známky podľa zákona 488/2013 Z. z. v platnom znení a súčasne ako daňový doklad podľa príslušných platných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky. Toto potvrdenie okrem ďalších povinných informácií obsahuje aj údaje presne identifikujúce vozidlo (typ, evidenčné číslo a krajinu registrácie vozidla) aj typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky.

 

Podrobné informácie o jednotlivých zákazníckych procesoch (napr. rozsah poskytovaných údajov pri úhrade diaľničnej známky, postup a potrebné doklady na registráciu vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky, spôsoby úhrady diaľničnej známky, typy vystavovaných dokladov o úhrade diaľničnej známky, možnosti podávania zákazníckych podnetov, žiadostí a reklamácií, atď.) sú uvedené v sekcii Zákaznícke služby.

Popis jednotlivých typov predajných a komunikačných kanálov s uvedením rozsahu poskytovaných zákazníckych služieb spolu so zoznamom obchodných miest a ich adresami sa nachádza v sekcii Zákaznícke miesta.