Legislatíva Slovenskej republiky

Základným legislatívnym predpisom v oblasti elektronického výberu, evidencie úhrady a kontroly úhrady diaľničných známok je:

 • zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“), ktorý upravuje:
  • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“),
  • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,
  • pôsobnosť orgánov štátnej správy,
  • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
  • výkon kontroly,
  • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto Zákonom.

Súvisiace právne predpisy a vykonávaciu legislatívu podzákonnej právnej formy v oblasti elektronických diaľničných známok reprezentuje predovšetkým:

 • nariadenie vlády č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení (ďalej len "nariadenie vlády SR č. 410/2014 Z. z. o výške úhrady diaľničnej známky v platnom znení“ alebo „Nariadenie“).

Vyššie uvedené právne predpisy v oblasti elektronických diaľničných známok je možné nájsť aj na internetovom portáli www.zbierka.sk a/alebo na https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov.

 

Legislatíva Európskej únie

Preberané právne záväzné akty Európskej únie v oblasti elektronických diaľničných známok predstavuje predovšetkým:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27.septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).