Zoznam vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky s povinnosťou registrácie

V zmysle ustanovení § 7 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“) povinnosť registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok sa vzťahuje  na vozidlá/jazdné súpravy:

 • základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
 • správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
 • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
 • historické,
 • finančnej správy.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znenímedzi vozidlá a jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky s povinnosťou registrácie do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok patria aj vozidlá a/alebo jazdné súpravyozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu.
 

Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky

V zmysle ustanovení § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky (ďalej v texte len „prevádzkovateľ oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy“) je povinný Poskytovateľovi služby (definície pojmov „Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky“ a „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmovposkytnúť v žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky nasledujúce údaje:

 • obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba-podnikateľ; resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba,
 • obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-podnikateľ; resp. názov a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-nepodnikateľ,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
 • kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak sú k dispozícii.

Okrem vyššie uvedených údajov prevádzkovateľ oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy je povinný Poskytovateľovi služby poskytnúť aj tieto doklady preukazujúce dôvod oslobodenia:

 • kópiu Zriaďovateľskej listiny – v prípade právnických osôb, alebo kópiu Parkovacieho preukazu – v prípade fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla alebo Technického osvedčenia vozidla (kópiu osvedčenia o evidencii časť II. alebo kópiu osvedčenia o evidencii alebo kópiu technického osvedčenia vozidla).

Upozornenie: 
Inú dokumentáciu, ktorá nie je stanovená v rámci vyššie požadovaných dokladov, nie je potrebné ku žiadosti prikladať. V prípade, ak bude Poskytovateľovi služby doručená dokumentácia/doklady/údaje nad vyššie stanovený rámec, Poskytovateľ služby všetky takto doručené doklady bezodkladne skartuje – trvale zničí bez možnosti ich obnovenia.

DÔLEŽITÉ: 
Za správnosť vyššie uvedených údajov je zodpovedný výlučne prevádzkovateľ oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je prevádzkovateľ oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.

 

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.).

Na účely registrácie a kontroly registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Správcovi výberu úhrady diaľničnej známky elektronicky údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu (ďalej len „držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP“) v nasledujúcom rozsahu:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa parkovacieho preukazu ZŤP,
 • číslo a dátum vydania parkovacieho preukazu.

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia Správcu výberu úhrady diaľničnej známky Poskytovateľ služby vystaví prevádzkovateľovi vozidla/vodičovi oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy dokument s názvom Potvrdenie o registrácii oslobodenia vozidiel/jazdných súprav od úhrady diaľničných známok do centrálnej evidencie.

Žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky spolu s potrebnými dokladmi môžu prevádzkovatelia takýchto vozidiel/jazdných súprav podať Poskytovateľovi služby:

 • na vybraných obchodných miestach, ktorých zoznam je k dispozícii v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta,
 • na internetovom portáli www.eznamka.sk (v tomto prípade je prevádzkovateľ oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy povinný predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Formulár s názvom Žiadosť o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky spolu s Odporúčaniami Poskytovateľa služby, ako pri podaní žiadosti postupovať, sú k dispozícii na stiahnutie v tejto sekcii, časť Dokumenty na stiahnutie.

DÔLEŽITÉ:
Prevádzkovateľ vozidla/vodič oslobodeného vozidla/jazdnej súpravy môže užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky výlučne na základe potvrdenia o registrácii vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky vystaveného Poskytovateľom služby.

 

Registrácia vozidiel ozbrojených síl/civilných zložiek oslobodených od úhrady diaľničnej známky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) je v zmysle § 7 ods. 5 až 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení povinné zaregistrovať vozidlo a/alebo jazdnú súpravu ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Za týmto účelom je ministerstvo obrany povinné Poskytovateľovi služby poskytnúť nasledujúce údaje:

 • plánovanú trasu,
 • miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.

V prípade, ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou oslobodenou podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení dôjde k zmene niektorého z údajov, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie Poskytovateľovi služby do piatich dní odo dňa vzniku zmeny.

 

Všetky ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky sú stanovené v príslušných ustanoveniach zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení (predovšetkým v ustanovení § 7 tohto Zákona), ako aj v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Dokumenty na stiahnutie.