Súčasťou zákazníckych služieb v rámci elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok v Slovenskej republike je aj príjem a vybavovanie rôznych typov zákazníckych podaní – žiadostí, reklamácií, podnetov alebo sťažností. Zákazník (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) môže začať reklamačné konanie nasledujúcim spôsobom:

  • vyplnením a odoslaním elektronického formulára na internetovom portáli www.eznamka.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie „eznamka“,
  • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky (Call-centra).

Akékoľvek zákaznícke podanie (žiadosť, reklamáciu, podnet alebo sťažnosť) môže zákazník podať výlučne v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

 

Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa zákazníckych podaní a ich spracovania a vybavenia zo strany Poskytovateľa služby sa riadia príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definície pojmov „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ a „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Dokumenty na stiahnutie.