Internetový portál www.eznamka.sk vrátane samoobslužnej zákazníckej zóny je pre zákazníkov (definíciu pojmu„zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) okrem slovenského jazyka dostupný aj v týchto ďalších jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk.

Internetový portál a zákaznícka zóna internetového portálu poskytujú zákazníkom zabezpečeným spôsobom najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • bezhotovostnú úhradu diaľničných známok a hromadnú úhradu diaľničných známok (vhodnú najmä pre podnikateľské subjekty) prostredníctvom platobnej karty,
  • overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky,
  • príjem žiadostí a podkladov o vykonanie zmeny registračných údajov vozidla/prípojného vozidla v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky),
  • príjem žiadostí a podkladov nevyhnutných na účely registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničných známok do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok,
  • príjem ostatných zákazníckych žiadostí, reklamácií, podnetov a sťažností,
  • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti úhrady diaľničných známok a o výške úhrady diaľničných známok (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok).

Podrobné informácie o postupe podávania žiadostí o registráciu vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničných známok a súvisiacich dokladoch sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Informácie o postupe podávania žiadostí o zmenu registračných údajov vozidla/prípojného vozidla v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok a súvisiacich dokladoch sú dostupné v sekcii Zákaznícke služby, časť Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky.

 

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definíciu pojmu „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.