V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“) pri úhrade diaľničnej známky je zákazník povinný poskytnúť Poskytovateľovi služby (definície pojmov„zákazník“ a „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmovnasledujúce údaje:

  • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
  • krajinu registrácie vozidla,
  • typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
  • platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti,
  • kontaktné údaje nadoručovanie dokladov, elektronických správ a pod., ak sú k dispozícii.

V prípade hromadnej úhrady diaľničných známok prostredníctvom internetového portálu okrem vyššie uvedených údajov je zákazník povinný Poskytovateľovi služby poskytnúť aj tieto údaje:

  • obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba-podnikateľ; resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a štátnu príslušnosť, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba,
  • obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-podnikateľ; resp. názov a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-nepodnikateľ,
  • identifikačné číslo organizácie (IČO),
  • daňové identifikačné číslo (DIČ),
  • identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a krajinu registrácie IČ DPH.

DÔLEŽITÉ:
Za správnosť vyššie uvedených údajov je zodpovedný výlučne zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, zákazník je povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby.

Zákazník je zároveň zodpovedný za realizáciu práve jednej úhrady diaľničnej známky evidovanej v rámci evidencie úhrad diaľničných známok k jednému a jedinečnému evidenčnému číslu vozidla/pripojeného vozidla a práve pre jednu platnosť úhrady diaľničnej známky.

 

Podrobná špecifikácia vozidiel/jazdných súprav, ktoré podľa príslušných ustanovení zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, je uvedená v sekcii Spoplatnené vozidlá, časť Vozidlá s úhradou diaľničnej známky.

Všetky ďalšie práva a povinnosti upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Dokumenty na stiahnutie (definíciu pojmu „Správca úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov).