Diaľničná známka je medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná. V nižšie špecifikovaných prípadoch však zákazník (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) môže požiadať o zmenu registračných údajov vozidla, resp. prípojného vozidla, ktoré má uhradenú a platnú diaľničnú známku.

O zmenu údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné požiadať v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie toho istého vozidla/prípojného vozidla, tzn.nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky. O túto zmenu môže zákazník požiadať predovšetkým v týchto prípadoch:

  • prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR z iného okresu alebo z iného štátu,
  • výmena tabuliek s evidenčným číslom, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom, v rámci ktorej dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla.

Žiadosť o zmenu registračných údajov vozidla/prípojného vozidlav centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest, ktorých zoznam je uverejnený v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta.

Za účelom zmeny registračných údajov vozidla/prípojného vozidla je zákazník povinný predložiť, v prípade internetového portálu predložiť elektronicky, nasledujúce doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla:

  • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, alebo fotokópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. „biela karta“) vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu poistnej zmluvy vystavenej na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu Osvedčenia o technickej / emisnej kontrole vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
  • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla,
  • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra alebo Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra.

Fotokópia pôvodného aj nového dokladu musí vždy obsahovať obidva údaje VIN (identifikačné číslo vozidla) a EČV (evidenčné číslo vozidla) pre jednoznačnú identifikáciu vozidla, pričom VIN musí byť na obidvoch dokladoch totožné (keďže diaľničná známka je medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná).

Poskytovateľ služby (definíciu pojmu „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) na základe realizovaných zmien údajov v evidencii úhrady diaľničných známok vystaví zákazníkovi doklad s názvom Potvrdenie o zmene údajov.