Diaľničná známka je medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná. V nižšie špecifikovaných prípadoch však zákazník (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) môže požiadať o zmenu registračných údajov vozidla, resp. prípojného vozidla, ktoré má uhradenú a platnú diaľničnú známku.

O zmenu údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné požiadať v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie toho istého vozidla/prípojného vozidla, tzn.nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky. O túto zmenu môže zákazník požiadať predovšetkým v týchto prípadoch:

  • prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR z iného okresu alebo z iného štátu,
  • výmena tabuliek s evidenčným číslom, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom, v rámci ktorej dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla.

Žiadosť o zmenu registračných údajov vozidla/prípojného vozidlav centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest, ktorých zoznam je uverejnený v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta.

Za účelom zmeny registračných údajov vozidla/prípojného vozidla je zákazník povinný predložiť, v prípade internetového portálu predložiť elektronicky, nasledujúce doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla:

  • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, alebo fotokópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. „biela karta“) vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu poistnej zmluvy vystavenej na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu Osvedčenia o technickej / emisnej kontrole vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
  • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla,
  • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra alebo Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra.

Poskytovateľ služby (definíciu pojmu „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) na základe realizovaných zmien údajov v evidencii úhrady diaľničných známok vystaví zákazníkovi doklad s názvom Potvrdenie o zmene údajov.