Diaľničná známka je medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná, okrem prípadov definovaných v ustanovení § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ponechanie tabuliek s evidenčným číslom doterajším držiteľom vozidla). V nižšie špecifikovaných prípadoch však zákazník môže požiadať o zmenu registračných údajov vozidla, resp. prípojného vozidla, ktoré má uhradenú a platnú diaľničnú známku.

O zmenu údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné požiadať v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie toho istého vozidla/prípojného vozidla, tzn.nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky a pôvodný majiteľ si neponechal pôvodné tabuľky s evidenčným číslom vozidla. O túto zmenu môže zákazník požiadať predovšetkým v týchto prípadoch:

  • prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR,
  • výmena tabuliek s evidenčným číslom vozidla, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzení tabuliek s evidenčným číslom, v rámci ktorej dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla.

Žiadosť o zmenu registračných údajov vozidla/prípojného vozidla v centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk (v časti Žiadosti, podnety a reklamácie)  alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest, ktorých zoznam je uverejnený v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta.

Za účelom zmeny registračných údajov vozidla/prípojného vozidla je zákazník povinný predložiť, v prípade podania prostrednictvom internetového portálu eznamka.sk predložiť elektronicky, nasledujúce doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla:

  • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, alebo fotokópiu poistnej zmluvy vystavenej na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu Osvedčenia o technickej / emisnej kontrole vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
  • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla,
  • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra alebo Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra,
  • v prípade zmeny zo slovenského evidenčného čísla vozidla aj fotokópiu kompletne vyplneného a podpísaného Písomného súhlasu pôvodného Prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok, ktorý najdete v časti, ktorý je k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.

Fotokópia pôvodného aj nového dokladu musí vždy obsahovať obidva údaje VIN (identifikačné číslo vozidla) a EČV (evidenčné číslo vozidla) pre jednoznačnú identifikáciu vozidla, pričom VIN musí byť na obidvoch dokladoch totožné (keďže diaľničná známka je medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná).

Poskytovateľ služby na základe realizovaných zmien údajov v evidencii úhrady diaľničných známok vystaví zákazníkovi doklad s názvom Potvrdenie o zmene údajov.