Typy diaľničných známok

Diaľničné známky v Slovenskej republike majú elektronickú podobu. Ide o poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj „vymedzené úseky ciest“), ktorý je viazaný na určité časové obdobie bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd.

Typy diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest upravujú ustanovenia § 2 ods. 2 a § 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“), na základe ktorých sa úhrada diaľničnej známky platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní, pričom:

  • diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
  • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného,
  • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného.

Ak bola diaľničná známka s 30-dňovou alebo s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto diaľničná známka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti.

 

Ceny diaľničných známok

Ceny jednotlivých typov diaľničných známok sú stanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 410/2014 Z. z. o výške úhrady diaľničnej známky v platnom znení“), pričom v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení sa určujú na základe najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla.

Prehľad platných typov a cien diaľničných známok sa nachádza v nasledujúcom tabuľkovom prehľade (všetky ceny sú uvedené vrátane DPH):

 

Diaľničná známka: VOZIDLO

dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť
PLATNOSŤ

1 ROK*

CENA

50 €

PLATNOSŤ

30 DNÍ

CENA

14 €

PLATNOSŤ

10 DNÍ

CENA

10 €

 

Diaľničná známka: PRÍPOJNÉ VOZIDLO

prípojné vozidlo kategórie O1 a O2 za motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 tony
 
PLATNOSŤ

1 ROK*

CENA

50 €

PLATNOSŤ

30 DNÍ

CENA

14 €

PLATNOSŤ

10 DNÍ

CENA

10 €

* Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady užívateľom vymedzených úsekov ciest v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Potrebný typ a počet diaľničných známok

Na základe ustanovení § 2 a § 5 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení a v súlade s ustanovením § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z. o výške úhrady diaľničnej známke v platnom znení, musí byť diaľničná známka uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo.

Uvedené skutočnosti sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkových prehľadoch, ktoré znázorňujú potrebný typ a počet uhradených diaľničných známok v závislosti od kategórie vozidla a od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla, resp. najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy (najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla/najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy určuje údaj uvedený v časti 1 Osvedčenia o evidencii vozidla):

 

VOZIDLO

Dvojstopové motorové vozidlo do 3,5 tony alebo dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť.

Diaľničná známka pre: VOZIDLO

 
Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na VOZIDLO.
 

JAZDNÁ SÚPRAVA do 3,5 tony

dvojstopová jazdná súprava (tzn. vozidlo + prípojné vozidlo) do 3,5 tony

Diaľničná známka pre: VOZIDLO

 
povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na VOZIDLO
 

JAZDNÁ SÚPRAVA nad 3,5 tony

dvojstopová jazdná súprava (tzn. vozidlo + prípojné vozidlo) tvorená motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 tony

Diaľničné známky potrebné pre: VOZIDLO + PRÍPOJNÉ VOZIDLO

 
 
povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na VOZIDLO aj na PRÍPOJNÉ VOZIDLO

DÔLEŽITÉ:
V zmysle vyššie uvedených skutkovo-právnych skutočností v prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo NIE JE POTREBNÁ, tzn. povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na vozidlo.

 

Podrobná špecifikácia vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky je uvedená v časti Vozidlá s úhradou diaľničnej známky. Detailné informácie o možnostiach úhrady diaľničných známok (možnosti zaobstarania a spôsoby úhrady diaľničných známok), o kontrole platnosti už uhradených diaľničných známok, resp. o možnostiach podávania zákazníckych podnetov, žiadostí či reklamácií sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby.