Typy diaľničných známok

Diaľničné známky v Slovenskej republike majú elektronickú podobu. Ide o poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj „vymedzené úseky ciest“), ktorý je viazaný na určité časové obdobie bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd.

Typy diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest upravujú ustanovenia § 2 ods. 2 a § 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej tiež ako „Zákon"), na základe ktorých sa úhrada diaľničnej známky platí na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní, pričom:

  • diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
  • diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest,
  • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného,
  • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného.

Ak bola diaľničná známka s 30-dňovou alebo s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto diaľničná známka platí aj januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti.

 

Úhrada diaľničnej známky

Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno v súlade so Zákonom užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Výška úhrady je stanovená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení (ďalej tiež ako „Nariadenie vlády“).

Prehľad platných typov a cien diaľničných známok sa nachádza v nasledujúcom tabuľkovom prehľade (všetky ceny sú uvedené vrátane DPH):

 

Diaľničná známka: VOZIDLO

dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť
PLATNOSŤ

1 ROK*

ÚHRADA

60 €

PLATNOSŤ

30 DNÍ

ÚHRADA

17 €

PLATNOSŤ

10 DNÍ

ÚHRADA

12 €

PLATNOSŤ

365 DNÍ

ÚHRADA

60 €

 

Diaľničná známka: PRÍPOJNÉ VOZIDLO

prípojné vozidlo kategórie O1 a O2, ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla kategórie M1, N1 a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t
 
PLATNOSŤ

1 ROK*

ÚHRADA

60 €

PLATNOSŤ

30 DNÍ

ÚHRADA

17 €

PLATNOSŤ

10 DNÍ

ÚHRADA

12 €

PLATNOSŤ

365 DNÍ

ÚHRADA

60 €

* Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady užívateľom vymedzených úsekov ciest v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Potrebný typ a počet diaľničných známok

Na základe ustanovení § 2 a § 5 Zákona a v súlade s ustanovením § 1 Nariadenia vlády musí byť diaľničná známka uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia technicky prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo.

Uvedené skutočnosti sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkových prehľadoch, ktoré znázorňujú potrebný typ a počet uhradených diaľničných známok v závislosti od kategórie vozidla a od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla, resp. najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy (najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla/najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy určuje údaj uvedený v časti 1 Osvedčenia o evidencii vozidla):

 

VOZIDLO

Dvojstopové motorové vozidlo do 3,5 tony alebo dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť.

Diaľničná známka pre: VOZIDLO

 
Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na VOZIDLO.
 

JAZDNÁ SÚPRAVA do 3,5 tony

dvojstopová jazdná súprava (tzn. vozidlo + prípojné vozidlo) do 3,5 tony

Diaľničná známka pre: VOZIDLO

 
povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na VOZIDLO
 

JAZDNÁ SÚPRAVA nad 3,5 tony

dvojstopová jazdná súprava (tzn. vozidlo + prípojné vozidlo) tvorená motorovým vozidlom kategórie M1 a N1 a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, ak celková technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 tony

Diaľničné známky potrebné pre: VOZIDLO + PRÍPOJNÉ VOZIDLO

 
 
povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na VOZIDLO aj na PRÍPOJNÉ VOZIDLO

DÔLEŽITÉ:
V zmysle vyššie uvedených skutkovo-právnych skutočností v prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo NIE JE POTREBNÁ, tzn. povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na vozidlo.

Podrobná špecifikácia vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky je uvedená v časti Vozidlá s úhradou diaľničnej známky. Detailné informácie o možnostiach úhrady diaľničných známok (možnosti zaobstarania a spôsoby úhrady diaľničných známok), o kontrole platnosti už uhradených diaľničných známok, resp. o možnostiach podávania zákazníckych podnetov, žiadostí či reklamácií sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby.