Vlastníte vozidlo s platnou diaľničnou známkou, ale zmenili sa jeho registračné údaje a neviete, ako o zmeny týchto údajov požiadať?

1
Kedy je možné požiadať o zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky

V zmysle príslušných ustanovení Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je diaľničná známka medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná, okrem prípadov definovaných v ustanovení § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ponechanie tabuliek s evidenčným číslom doterajším držiteľom vozidla).

V nasledujúcich prípadoch však zákazník (môže požiadať o zmenu registračných údajov vozidla, resp. prípojného vozidla, ktoré má uhradenú a platnú diaľničnú známku (ďalej aj ako „žiadateľ“).

O zmenu údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné požiadať v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie toho istého vozidla/prípojného vozidla, tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky a pôvodný majiteľ si neponechal pôvodné tabuľky s evidenčnéým číslom vozidla. O túto zmenu môže zákazník požiadať predovšetkým v týchto prípadoch:

 • prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzení tabuliek s evidenčným číslom, v rámci ktorej dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla.
2
Aké údaje musí obsahovať žiadosť

Žiadateľ prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk (v časti Žiadosti, podnety a reklamácie) vyplní formulár s názvom Žiadosť o zmenu údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok, pričom spolu so žiadosťou je povinný Poskytovateľovi služby predložiť nasledujúce doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla:

 • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, alebo fotokópiu poistnej zmluvy vystavenej na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu Osvedčenia o technickej / emisnej kontrole vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
 • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla,
 • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra alebo Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra,
 • v prípade zmeny zo slovenského evidenčného čísla vozidla aj fotokópiu kompletne vyplneného a podpísaného Písomného súhlasu pôvodného Prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok.
3
Ako podať žiadosť

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môže žiadateľ podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi:

 • na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájde v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta,
 • priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk – časť „Žiadosti, podnety a reklamácie“ > typ podania „Žiadosť“ > predmet „Žiadosť o zmenu údajov vozidla v evidencii úhrady eDZ“, alebo v časti „Oprava alebo zmena údajov diaľničnej známky“ > „Zmena údajov diaľničnej známky“.
  (v tom prípade je potrebné predložiť všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).
4
Ako prebieha vybavenie žiadosti

Poskytovateľ služby v prípade, ak je žiadosť kompletná a opodstatnená, zrealizuje zmeny údajov v evidencii úhrady diaľničných známok a žiadateľovi vystaví doklad s názvom Potvrdenie o zmene údajov diaľničnej známky, ktorý odošle vo formáte PDF na zadanú kontaktnú emailovú adresu žiadateľa. V prípade, ak žiadateľ vyplnil aj mobilný kontakt, potvrdenie o zmene údajov diaľničnej známky dostane aj prostredníctvom SMS správy.

5
Kde je možné získať ďalšie informácie

Podrobné informácie o zmene údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok zákazníci nájdu/získajú:

 • na internetovom portáli www.eznamka.sk v sekcii Zákaznícke služby, časti Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničných známok,
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia:  +421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s podmienkami a podávaním predmetných žiadostí. Dostupnosť zákazníckej linky pre jednotlivé komunikačné jazyky je možné nájsť v sekcii Kontakty.

Všetky práva a povinnosti zákazníkov pri zmene údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.