Po úhrade diaľničnej známky ste našli chyby v registračných údajoch vozidla a neviete, ako ich opraviť?

1
Kedy je možné požiadať o opravu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky

V zmysle príslušných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky za správnosť poskytnutých údajov pri úhrade diaľničnej známky je zodpovedný výlučne zákazník (definíciu pojmov „zákazník“ a „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktorý zodpovedá aj za realizáciu práve jednej úhrady diaľničnej známky k jednému a jedinečnému evidenčnému číslu vozidla/pripojeného vozidla a práve pre jednu platnosť úhrady diaľničnej známky (tzn. jeden typ diaľničnej známky). Zákazník je preto povinný skontrolovať si pred úhradou, resp. ihneď po úhrade diaľničnej známky všetky ním poskytnuté údaje.

V súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky zákazník v prípade, že poskytnutý registračný údaj vozidla/prípojného vozidla je chybný a/alebo neúplný (tzn. našiel chybu alebo preklep v evidenčnom čísle a/alebo v krajine registrácie vozidla), je povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu registračných údajov vozidla bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby (definíciu pojmov „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov).

Pri splnení vyššie uvedených podmienok zákazník (ďalej aj ako „žiadateľ“) môže Poskytovateľa služby požiadať o opravu nasledujúcich chybných/neúplných registračných údajov vozidla alebo prípojného vozidla pre uhradený typ a platnosť diaľničnej známky (tzn. typ ani platnosť samotnej uhradenej diaľničnej známky sa nemení).

 • evidenčné číslo vozidla/prípojného vozidla,
 • krajina registrácie vozidla/prípojného vozidla.
2
Aké údaje musí obsahovať žiadosť

Žiadateľ vyplní formulár s názvom Žiadosť o opravu údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok, pričom na výzvu Poskytovateľa služby je spolu so žiadosťou povinný predložiť aj nasledujúce doklady preukazujúce oprávnenosť realizácie opravy evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla:

 • fotokópiu Osvedčenia o evidencii vozidla,
 • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra alebo Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra.
3
Ako podať žiadosť

Žiadosť o opravu údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok môže zákazník podať Poskytovateľovi služby v časovom intervale stanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach Správcu výberu úhrady diaľničnej známky nasledujúcimi spôsobmi:

 • na obchodnom mieste, kde diaľničnú známku uhradil,
  (v tomto prípade žiadosť o opravu údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok zrealizuje priamo pracovník obchodného miesta),
 • priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk – časť „Žiadosti, podnety, reklamácie“ > typ podania „Žiadosť“ > predmet „Žiadosť o opravu údajov vozidla v evidencii úhrady eDZ“,
  (v tom prípade je potrebné predložiť všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).
4
Ako prebieha vybavenie žiadosti

Poskytovateľ služby v prípade, ak je žiadosť o realizáciu opravy údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok opodstatnená, zrealizuje opravu evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok a žiadateľovi vystaví doklad s názvom Potvrdenie o zmene údajov diaľničnej známky, ktorý odošle vo formáte PDF na kontaktnú emailovú adresu žiadateľa. Pracovník obchodného miesta na požiadanie tento doklad vystaví žiadateľovi aj v tlačenej podobe. V prípade, ak žiadateľ vyplnil aj mobilný kontakt, potvrdenie o zmene údajov diaľničnej známky dostane aj prostredníctvom SMS správy.

5
Kde je možné získať ďalšie informácie

Podrobné informácie o oprave údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok zákazníci nájdu/získajú:

 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia:+421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s podmienkami a podávaním predmetných žiadostí. Dostupnosť zákazníckej linky pre jednotlivé komunikačné jazyky je možné nájsť v sekcii Kontakty.

Všetky práva a povinnosti zákazníkov pri oprave údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známok upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Správcu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie