V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“) majú:

  • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
  • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť,
  • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1 a N1 bez ohľadu na najväčšiu technickú prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy,

    (ďalej spoločne aj ako „vozidlá podliehajúce úhrade diaľničnej známky“ alebo „vozidlá s povinnosťou úhrady diaľničnej známky“).

V zmysle § 4 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení v súvislosti s úhradou diaľničnej známky majú vodič vozidla/jazdnej súpravy a prevádzkovateľ vozidla/jazdnej súpravy tieto povinnosti:

  • vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy má povinnosť úhrady diaľničnej známky, a to pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
  • prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Za účelom úhrady diaľničnej známky vodič vozidla/jazdnej súpravy a/alebo prevádzkovateľ vozidla/jazdnej s povinnosťou úhrady diaľničnej známky je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) údaje o vozidle a o diaľničnej známke na účely ich zaevidovania do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok. Presný zoznam týchto údajov je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Evidencia vozidiel s úhradou diaľničnej známky.