V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“) majú:

  • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
  • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
  • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy,

    (ďalej spoločne aj ako „vozidlá podliehajúce úhrade diaľničnej známky“ alebo „vozidlá s povinnosťou úhrady diaľničnej známky“).

V zmysle § 4 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení v súvislosti s úhradou diaľničnej známky majú vodič vozidla/jazdnej súpravy a prevádzkovateľ vozidla/jazdnej súpravy tieto povinnosti:

  • vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy má povinnosť úhrady diaľničnej známky, a to pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
  • prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Za účelom úhrady diaľničnej známky vodič vozidla/jazdnej súpravy a/alebo prevádzkovateľ vozidla/jazdnej s povinnosťou úhrady diaľničnej známky je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) údaje o vozidle a o diaľničnej známke na účely ich zaevidovania do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok. Presný zoznam týchto údajov je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Evidencia vozidiel s úhradou diaľničnej známky.