Zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 lit. a) i b) Ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz. U. o winiecie wraz z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym (dalej jako „Ustawa nr 488/2013 słowackiego Dz.U. o winiecie w brzmieniu obowiązującym “ lub „Ustawa“) obowiązkiem zakupu winiety z tytułu korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad oraz dróg ekspresowych oznaczonych znakami drogowymi (dalej „wyznaczone odcinki dróg“) objęte są:

  • pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów do 3,5 tony,
  • pojazdy silnikowe kategorii M1 niezależnie od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej,
  • zespoły pojazdów silnikowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii M1 lub N1 niezależnie od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

    (dalej wspólnie także jako „pojazdy podlegające obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety“ lub „pojazdy objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej“).

Zgodnie z § 4 Ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz.U. o winiecie w brzmieniu obowiązującym, w związku z zakupem winiety, kierowca /zespołu pojazdów i użytkownik pojazdu /zespołu pojazdów posiadają poniższe obowiązki:

  • kierowca pojazdu lub kierowca zespołu pojazdów ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.
  • użytkownik  pojazdu lub użytkownik zespołu pojazdów jest zobowiązany zagwarantować spełnienie obowiązku zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

W celu uiszczenia opłaty za winietę kierowca pojazdu/zespołu pojazdów i/lub użytkownik pojazdu/zespołu pojazdów objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety jest zobowiązany do przekazania Zarządcy systemu (spółce  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) danych dotyczących pojazdu oraz rodzaju winiety w celu ich wprowadzenia do centralnej ewidencji opłat za winiety. Dokładna lista wspomnianych danych znajduje się w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Ewidencja pojazdów objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakup winiety.