Podstawowe informacje

1 grudnia 2015 r. Republika Słowacka wprowadziła elektroniczny system poboru i ewidencji opłat z tytułu zakupu winiet autostradowych za korzystanie z wybranej infrastruktury drogowej (zwanej dalej „elektronicznym systemem poboru opłat“). Elektronizacja systemu poboru i zakupu winiet autostradowych oznaczała zmianę formy winiet autostradowych – papierowe winiety autostradowe zostały zastąpione winietami w formie elektronicznej.

Sieć dróg objętych zakupem winiety autostradowej składa się z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwana dalej „wyznaczone odcinki dróg“). Listę wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych wyznacza Zarządca poboru opłat za zakup winiety autostradowej (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.). Szczegółowe informacje o sieci wyznaczonych odcinków dróg objętych zakupem winiety autostradowej znajdują się w części Sieć wyznaczonych odcinków dróg.

Obowiązek uiszczenia opłaty za winietę autostradową przed korzystaniem z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Republice Słowackiej ogólnie odnosi się do pojazdów silnikowych o maksymalnej technicznie dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wybrane grupy tych pojazdów po spełnieniu warunków legislacyjnych mogą zostać zwolnione z zakupu winiety autostradowej. Dokładną definicję pojazdów, które podlegają obowiązkowi zakupu winiety autostradowej, jak również tych, którzy są zwolnieni z obowiązku zakupu winiety autostradowej, określają odpowiednie postanowienia ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym“). Szczegółowa specyfikacja pojazdów objętych obowiązkiem zakupu winiety autostradowej znajduje się w części Pojazdy objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakup winiety, a specyfikacja grup pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej znajduje się w sekcji Pojazdy zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiety.

Opłata za winietę autostradową jest uzależniona od czasu, na jaki została zakupiona, bez względu na przejechaną odległość, lub ilość jazd. W Republice Słowackiej obowiązują winiety autostradowe ważne na rok, 365-dni, 30-dni lub 10-dni.

Wysokość uiszczenia opłaty za winietę autostradową uzależniona jest od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i przyczepy. O wysokości cen poszczególnych rodzajów winiet autostradowych decyduje Rząd Republiki Słowackiej na podstawie swojego odpowiedniego rozporządzenia. Szczegółowe informacje o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych znajdują się w części Rodzaje i ceny winiet.

 

Opis działania systemu

Elektroniczny system poboru opłat z tytułu zakupu winiet autostradowych bazuje na ewidencji pojazdów lub pojazdów ciągnionych podlegających obowiązkowi opłaty z tytułu zakupu winiet wpisanych w centralnej ewidencji opłaty z tytułu zakupu winiety, w której znajdują się między innymi dane dotyczące konkretnego pojazdu, wraz z danymi dotyczącymi rodzaju i czasu ważności opłaconej winiety.

Kierowca pojazdu lub zespołu pojazdów ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Użytkownik pojazdu lub zespołu pojazdów jest zobowiązany zagwarantować, aby podczas korzystania z wyznaczonych odcinków dróg przez pojazd lub zespól pojazdów został spełniony obowiązek zakupu winiety.

Opłaty za winietę elektroniczną można dokonać za pośrednictwem elektronicznych kanałów sprzedaży – portalu internetowego, aplikacji mobilnej dla urządzeń mobilnych lub w sieci punktów sprzedaży – przede wszystkim na stacjach benzynowych oraz za pomocą urządzeń samoobsługowych zlokalizowanych głównie na przejściach granicznych. Zapłatę należności za winietę można zrealizować za pomocą karty płatniczej (w przypadku zakupu w punktach sprzedaży, za pośrednictwem portalu internetowego, aplikacji mobilnej i urządzeń samoobsługowych) lub gotówką (w przypadku zakupu w punktach sprzedaży).

Po zrealizowaniu płatności, tzn. po uiszczeniu opłaty za winietę zostanie wystawiony jeden dokument (Potwierdzenie zakupu  winiety), który służy jako dowód zakupu winiety i jednocześnie jest dokumentem podatkowym według odpowiednich obowiązujących przepisów legislacyjnych Republiki Słowackiej. Powyższe potwierdzenie, oprócz innych obowiązkowych informacji, zawiera dokładne dane identyfikacyjne pojazdu (rodzaj, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu) oraz rodzaj i okres ważności zakupionej winiety.

 

Szczegółowe informacje o poszczególnych procesach obsługi klienta (np. zakres udostępnianych danych przy uiszczeniu opłaty za winietę, procedura oraz dokumenty do rejestracji pojazdów zwolnionych z opłaty za winietę, sposoby zapłaty za winietę, rodzaje wystawianych dokumentów dotyczących dokonania płatności za winietę, możliwości przedkładania swoich sugestii, wniosków oraz reklamacji, itd.) znajdują się w sekcji Usługi na rzecz klientów.

Opis poszczególnych typów kanałów sprzedaży i kanałów komunikacyjnych z podaniem zakresu świadczonych usług dla klientów wraz z listą punktów sprzedaży i ich adresami znajduje się w sekcji Punkty obsługi klienta.