Lista pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej z obowiązkiem rejestracji

W myśl postanowień § 7 ust. 2 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym“) obowiązek rejestracji pojazdów /zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej w centralnej ewidencji opłat z tytułu zakupu winiety autostradowej odnosi się do pojazdów/zespołu pojazdów:

 • podstawowych jednostek ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych lub miejskich oddziałów straży pożarnej, straży miejskiej i Słowackiego Czerwonego Krzyża,
 • zarządców autostrad i dróg będących własnością skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • zarejestrowanych na osobę, będącą w posiadaniu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności w myśl § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym wraz z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest osoba korzystająca z pojazdu do świadczenia usług socjalnych w myśl Ustawy nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami w Ustawie w brzmieniu obowiązującym, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości w brzmieniu późniejszych przepisów w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest ośrodek opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem i kurateli socjalnej w myśl Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i kurateli socjalnej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • obcokrajowców zwolnionych zgodnie z międzypaństwowym porozumieniem na zasadzie wzajemności,
 • zabytkowe,
 • administracji finansowej.

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 litera d) a ust. 5 ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym, pojazdami lub zespołami pojazdów zwolnionymi z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej podlegającymi obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe są też pojazdy i/lub zespoły pojazdów sił zbrojnych lub instytucji cywilnych państwa wysyłanych w celu realizacji obowiązków służbowych, zgodnie z oddzielnymi przepisami.

 

Rejestracja pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej

W mysl postanowienia § 7 ust. 3 i 4 ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiazującym Użytkownik pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej (zwany w tekście „Użytkownikiem pojazdu /zespołu pojazdów“ zwolniony z zakupu winiety autostradowej) jest zobowiązany Świadczącemu usługi (szczegółowe definicje „Użytkownik pojazdu zwolnionego z zakupu winiety autostradowej“ i „Świadczący usługi“ patrz w sekcji Winiety, część Słownik pojęć) w ramach wniosku o rejestrację pojazdów i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej udostępnić następujace dane:

 • nazwę handlową, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest osoba fizyczna-przedsiębiorca; ewentualnie imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest inna osoba fizyczna,
 • nazwę handlową i adres siedziby, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest osoba prawna-przedsiębiorca; ewentualnie nazwę i adres, jeśli użytkownikiem pojazdu lub zespołu pojazdów jest osoba prawna - nie będąca przedsiębiorcą,
 • numer ewidencyjny pojazdu i nazwa państwa, w którym pojazd lub zespół pojazdów zarejestrowano,
 • dane kontaktowe użytkownika pojazdu lub zespołu pojazdów, w szczególności numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile są dostępne.

Z wyjątkiem powyższych danych Użytkownik pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, oprócz powyższych informacji, jest zobowiązany Świadczącemu usługi dostarczyć także następujące dokumenty uzasadniające powód zwolnienia:

 • kopię dokumentu założycielskiego – w przypadku osób prawnych lub kopię karty parkingowej – w przypadku osób fizycznych będących w posiadaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub karty pojazdu (kopię dowodu rejestracyjnego część II lub kopię dowodu rejestracyjnego lub kopię karty pojazdu).

Uwaga: 
Do wniosku nie ma potrzeby dołączać innych dokumentów, ponad te które zostały wymienione powyżej jako dokumenty wymagane. W przypadku, gdy świadczącemu usługę zostanie dostarczona dokumentacja/dokumenty/dane przekraczające wyżej wzmiankowane ramy, to świadczący usługę wszystkie takie dokumenty w sposób trwały bez możliwości ich odzyskania bezzwłocznie zniszczy.

WAŻNE:
Za poprawność powyższych danych odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik zwolnionego pojazdu/ zespołu pojazdów. W przypadku, gdy podane dane są błędne lub niekompletne, użytkownik zwolnionego pojazdu/zespołu pojazdów jest zobowiązany świadczącemu usługę oznajmić zmianę, uzupełnione lub zmianę takiej informacji, niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

 

Oceny i rozpatrzenia wniosku o zarejestrowanie pojazdu/zespołów pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej decyduje Zarządca poboru opłat za zakup winiety autostradowej (Krajowa Spółka Autostradowa S.A.).

W celu rejestracji i kontroli rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z opłaty za zakup winiety autostradowej według § 7 ust. 1 litera h) ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym, Centrum Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny udostępnia Zarządcy poboru opłat z tytułu zakupu winiety autostradowej dane elektroniczne o osobie fizycznej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która jest posiadaczem karty parkingowej (zwana dalej „posiadaczem karty parkingowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności“) w następującym zakresie:

 • imię, nazwisko i data urodzenia posiadacza karty parkingowej dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • numer i data wydania karty parkingowej.

Na podstawie powyższej decyzji Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej, świadczący usługę wystawi użytkownikowi pojazdu/kierowcy zwolnionego pojazdu/ zespołu pojazdów dokument o nazwie Potwierdzenie o zarejestrowaniu zwolnienia pojazdu/zespołu pojazdów z obowiązku uiszczenia zapłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej w centralnej ewidencji.

Wnioski o zarejestrowanie pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej wraz z niezbędnymi dokumentami użytkownicy takich pojazdu i/zespołu pojazdów mogą przekazać świadczącemu usługę:

 • wybranych punktach sprzedaży, których wykaz jest do dyspozycji w sekcji Punkty obsługi klienta, część Wybrane punkty sprzedaży,
 • za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk (w takim przypadku użytkownik pojazdu/ zespołu pojazdów jest zobowiązany złożyć wniosek i wszystkie wyżej wspomniane dokumenty w formie elektronicznej).

Formularz o nazwie „Wniosek o zarejestrowanie pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej" wraz z zaleceniami świadczącego usługę oraz sposób postępowania przy składaniu wniosku są dostępne do pobrania w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania.

WAŻNE:
Użytkownik pojazdu/kierowca zwolnionego pojazdu/zespołu pojazdów może korzystać z wyznaczonych odcinków dróg bez zapłaty za winietę autostradową wyłącznie na podstawie potwierdzenia o zarejestrowaniu pojazdu/zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, wystawionego przez świadczącego usługę.

 

Rejestracja pojazdów sił zbrojnych /instytucji cywilnych zwolnionych z zapłaty winiety autostradowej

Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej (zwane dalej „ministerstwem obrony“) w mysl § 7 ust. 5 – 7 ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym jest zobowiązane zaregistrować pojazd i/lub zespół pojazdów sił zbrojnych lub instytucji cywilnych wysyłającego państwa w celu pełnienia obowiązków służbowych według odrębnego przepisu, które w myśl postanowienia § 7 ust. 1 litera d) ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym są zwolnione z zakupu winiety autostradowej. W tym celu Ministerstwo Obrony jest zobowiązane udzielić świadczącemu usługi następujące dane:

 • planowaną trasę,
 • miejsce i czas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej oraz miejsce i czas opuszczenia terytorium Republiki Słowackiej,
 • numer rejestracyjny pojazdu i nazwę państwa, w którym pojazd zarejestrowano.

W przypadku, gdy bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania albo podczas korzystania z wyznaczonych odcinków dróg przez pojazd lub zespół pojazdów zwolnionych w myśl postanowienia § 7 ust. 1 litera d) ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym dojdzie do zmiany niektórych danych, to Ministerstwo Obrony powinno dostarczyć świadczącemu usługę zmienione dane w ciągu pięciu dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Wszystkie inne prawa i obowiązki ciążące na użytkownikach pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej podano w stosownych postanowieniach ustawy nr 488/2013 Dz.U.; o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym, (głównie w § 7 niniejszej ustawy) oraz w stosownych postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej są do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania.