Útdíj fizetése alól mentesülő, de kötelezően regisztrálandó járművek

Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény 7. § (2) bek. hatályos szövege értelmében (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege”) az útdíjfizetés alól mentesülő járműveknek/járműszerelvényeknek a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerbe történő kötelező regisztrálása az alábbi járművekre/járműszerelvényekre vonatkozik:

 • az integrált katasztrófavédelmi rendszeren belül a vonuló állomány, az önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelmi egységek és a Szlovák Vöröskereszt járművei,
 • a koncesszióba vevőt kivéve az állami tulajdonú autópályák és közutak kezelőjének járművei,
 • a súlyos egészségkárosodás kompenzálását célzó pénzbeli ellátásokról és egyéb törvények módosításáról szóló 447/2008. törvény 17. §-ával összhangban rokkant parkolókártyával rendelkező személy által regisztrált jármű,
 • annak az üzembentartónak a járműve, aki a szociális szolgáltatásokról és az iparszerű vállalkozásról szóló, az 50/2012. törvénnyel módosított 455/1991. törvény módosításáról szóló 448/2008. törvény hatályos szövege értelmében a járművet szociális szolgáltatás nyújtására használja, ugyanakkor a szociális szolgáltatási tevékenységet nem nyereség elérése céljából végzi, s az adott járművel kapcsolatban a számvitelről szóló 431/2002. törvény hatályos szövege szerint jár el,
 • azok a járművek, melyeknek az üzembentartója a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról és további törvények módosításáról szóló 305/2005. törvény szerinti gyermekvédelmi intézmény,
 • külföldi illetőségű személyek járművei viszonosságot feltételező nemzetközi egyezmény szerint,
 • külön jogszabály szerint a muzeális minősítésű járművek (veterán jármű),
 • külön jogszabály szerint a pénzügyőrség járművei.

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § (1) bek. d) pontjának és az (5) bekezdésnek a hatályos szövege értelmében a díjfizetés alól mentesülő, de a központi matrica-nyilvántartó rendszerbe kötelezően regisztrálandó járművek közé tartoznak a küldő állam külön jogszabály alapján szolgálati feladatokat ellátó fegyveres erőinek vagy civil egységeinek járművei és/ vagy járműszerelvényei.

 

Díjfizetés alól mentesülő jármű regisztrációja

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. sz. törvény 7. § (3) és (4) bek. hatályos szövege értelmében a díjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény üzembentartója (a továbbiakban: „díjmentes jármű/járműszerelvény üzembentartója”) az útdíjfizetés alól mentesülő jármű és/vagy járműszerelvény regisztrálása iránti kérelemben a szolgáltató számára az alábbi adatokat köteles megadni (az „útdíjfizetés alól mentesülő jármű üzembentartója” és a „szolgáltató“ fogalmának meghatározását l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt):

 • ha a jármű vagy járműszerelvény üzembentartója vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély: cégnév, vállalkozás székhelye/telephelye; amennyiben a jármű vagy járműszerelvény üzemben tartója más magánszemély: utó- és családi név, születési dátum, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevél száma,
 • amennyiben a jármű vagy járműszerelvény üzembentartója vállalkozói tevékenységet folytató jogi személy: cégnév, vállalkozás székhelye; amennyiben a jármű vagy járműszerelvény üzembentartója nem vállalkozó jogi személy: név és székhely címe,
 • a jármű forgalmi rendszáma, valamint a járművet vagy járműszerelvényt nyilvántartó ország neve (felségjele),
 • a jármű vagy járműszerelvény üzembentartójának kapcsolattartási adatai, elsősorban telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, amennyiben rendelkezésre állnak.

A fenti adatokon kívül a díjfizetés alól mentesülő jármű/járműszerelvény üzembentartója a Szolgáltatónak a díjmentességet alátámasztó alábbi iratokat köteles bemutatni:

 • jogi személyek esetében az alapító okirat másolata, vagy rokkantkártyával rendelkező, súlyosan egészségkárosodott személyek esetében a rokkant parkolókártya másolata,  
 • a jármű forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének a másolata (jármű forgalmi engedélyében a II. rész másolata vagy a forgalmi engedély másolata vagy a törzskönyv másolata).

Figyelem:
A fent feltüntetetteken kívül a kérelemhez egyéb dokumentumokat nem szükséges csatolni. Amennyiben a Szolgáltató a fentiekben részletezetteken kívül egyéb dokumentációt/okiratot/adatokat kap, a Szolgáltató azokat haladéktalanul és végérvényesen megsemmisíti.

FONTOS:
A fentiekben közölt adatok helyességéért kizárólag a díjmentes jármű/járműszerelvény üzembentartója felel. Amennyiben a közölt adat hibás és/vagy hiányos, a díjmentes jármű/járműszerelvény üzembentartója a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles a Szolgáltatót a helyesbítésről, pótlásról és/vagy módosításról tájékoztatni.

 

Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű / járműszerelvény regisztrálása iránti kérelmet az útdíjbefizetéseket kezelő társaság (Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság Rt. / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) bírálja el és intézi.

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § (1) bek. h) pontjának hatályos szövege szerint díjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrálása és a regisztráció ellenőrzése céljából a szlovákiai Munka-, Szociális és Családügyi Főigazgatóság az Útdíjbefizetéseket kezelő társaság számára elektronikus úton megküldi a rokkant parkolókártyával rendelkező súlyosan egészségkárosodott személy alábbi adatait (a továbbiakban: „rokkant parkolókártya tulajdonosa”):

 • a parkolókártya tulajdonosának utó- és családi neve, születési dátuma,
 • a parkolókártya száma és a kiállítás dátuma.

Az Útdíjbefizetéseket kezelő társaság fenti határozata alapján a Szolgáltató a díjmentes jármű/ járműszerelvény üzembentartója/vezetője számára Igazolás útdíjfizetés alól mentesülő jármű / járműszerelvény regisztrálásáról című dokumentumot állít ki.

Az útdíjfizetés alól mentesülő gépjárművek és/ vagy járműszerelvények regisztrálására irányuló kérelmet és a többi szükséges dokumentumot az ilyen járművek/járműszerelvények üzembentartói a Szolgáltatónak benyújthatják::

 • a kiemelt értékesítési helyeken, ezek jegyzéke az Ügyfélszolgálati irodák menüpontban a Kiemelt értékesítési helyek cím alatt található.
 • a www.eznamka.sk internetes portálon keresztül (ebben az esetben az díjfizetés alól mentesülő jármű/ járműszerelvény üzembentartója a kérelmet és a fent feltüntetett összes többi dokumentumot elektronikus formában köteles benyújtani).

A Kérelem útdíjfizetés alól mentesülő jármű és/vagy járműszerelvény regisztrálására című nyomtatvány, valamint a Szolgáltatónak a regisztrálással kapcsolatos ajánlásai e menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt érhetőek el.

FONTOS:
Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény üzembentartója/vezetője a kijelölt útszakaszokat díjmentesen kizárólag a Szolgáltató által kiállított, az útdíjfizetés alól mentesülő jármű nyilvántartásba vételéről szóló igazolás alapján használhatja.

 

Fegyveres erők / civil egységek díjfizetés alól mentesülő járműveinek a regisztrálása

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § (5)–(7) bekezdéseinek hatályos szövege értelmében a Szlovák Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma köteles regisztrálni a küldő állam külön jogszabály alapján szolgálati feladatokat ellátó fegyveres erőinek vagy civil egységeinek járműveit és/ vagy járműszerelvényeit, amelyek az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § (1) bek. d) pontjának hatályos szövege értelmében mentesülnek az útdíjfizetés alól. E célból a honvédelmi minisztérium a Szolgáltatónak az alábbi adatokat köteles megadni:

 • tervezett útvonal,
 • hol és mikor lépi a jármű /járműszerelvény a Szlovák Köztársaság határát, valamint mikor hagyja el az ország területét,
 • a jármű rendszáma, valamint a járművet nyilvántartó ország neve.

Ha valamely adat közvetlenül azelőtt változik meg, hogy az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § (1) bek. d) pontjának hatályos szövege szerint díjmentes jármű vagy járműszerelvény a kijelölt útszakaszokat használta volna, illetve az adatváltozásra menet közben kerül sor, a honvédelmi minisztérium az adatváltozást követő öt napon belül köteles azt a Szolgáltatónak regisztrálás céljából bejelenteni. 

 

Az útdíjfizetés alól mentesülő járművek és/vagy járműszerelvények üzembentartóinak további jogait és kötelezettségeit az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény vonatkozó rendelkezései (elsősorban a 7. §), valamint az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott A matrica megfizetésére vonatkozó általános feltételek vonatkozó rendelkezéseiben; ez utóbbi ebben a menünpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt található.