Klient (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) może dokonać zapłaty za winietę autostradową w następujący sposób:

 • gotówką i/lub bezgotówkowo kartą płatniczą w punktach sprzedaży oznaczonych logiem „eznámka“,
 • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk,
 • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem aplikacji „eznamka“dla urządzeń mobilnych,
 • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem urządzeń samoobsługowych zlokalizowanych głównie przy punktach sprzedaży na przejściach granicznych.

Wykaz kart płatniczych akceptowanych w procesie uiszczenia zapłaty za zakup winiety autostradowej przez Zarządcę poboru opłat za zakup winiety autostradowej, jest zamieszczony w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania (szczegółowa definicja pojęcia Zarządca poboru opłat z tytułu zakupu winiety“ patrz w sekcji Winiety, część Słownik pojęć).

Po dokonaniu zapłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej świadczący usługę (szczegółowa definicja pojęcia „Świadczący uslugi“ patrz w sekcji Winiety, cześć Słownik pojęć) wyda klientowi dokument o nazwie Potwierdzenie zapłaty za winietę autostradową, faktura uproszczona, w przypadku zapłaty za zbiorczy zakup winiet autostradowych realizowanej za pośrednictwem portalu internetowego wyda dokument o nazwie Potwierdzenie zapłaty za winietę autostradową, faktura.

Dokumenty te spełniają wszystkie formalne wymogi określone w stosownych postanowieniach Ustawy nr 222/2004 słowackiego Dz. U. o podatku od wartości dodanej w brzmieniu obowiązującym dla potrzeb faktury uproszczonej, lub dla faktury VAT, a także wszystkie formalne wymogi określone w stosownych postanowieniach Ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej wraz z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym, w celu potwierdzenia uiszczenia zapłaty za winiety autostradowe.

 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY NIEZREALIZOWANYCH I NIEDOKOŃCZONYCH PŁATNOŚCI kartami płatniczymi na portalu internetowym

Najczęstszymi przyczynami niezrealizowanych i niedokończonych transakcji po stronie klienta lub wystawcy karty płatniczej są przede wszystkim kombinacje ustawień i konfiguracji przeglądarki i/lub błędna weryfikacja podczas korzystania z bramki płatniczej.

Od stycznia 2021 r. weszła w życie dyrektywa unijna PSD2 (Payment Service Directive 2), która przyniosła zmiany dotyczące bezpieczeństwa i ujednolicenia usług płatniczych wewnątrz Unii Europejskiej. Wydane do dyrektywy rozporządzenie RTS (Regulatory Technical Standards) określające standardy techniczne ma zapewnić większe bezpieczeństwo transakcji i zmniejszyć liczbę oszustw finansowych. Kluczowym wymogiem jest tzw. SCA (Strong Consumer Autentification), czyli silne uwierzytelnienie klienta przy transakcjach realizowanych na odległość, co oznacza, że w przypadku płatności online wymagane są dodatkowe obowiązkowe zabezpieczenia związane z uwierzytelnieniem i weryfikacją tożsamości użytkownika.

Aby zapewnić pomyślną realizację transakcję za pośrednictwem bramki płatniczej lub karty, należy upewnić się, że:

 • Państwa karta płatnicza umożliwia płatności online,
 • na rachunku/karcie znajdują się wystarczające środki i nie przekroczono limitów ustalonych dla danej karty płatniczej,
 • karta nie utraciła ważności (data ważności jest podana na karcie),
 • dany typ karty płatniczej jest obsługiwany,
 • postępują Państwo zgodnie z zaleceniami swojego banku.

Jeżeli Państwa bank wymaga i stosuje dodatkowe zabezpieczenia weryfikacji płatności, należy sprawdzić, czy kod (np. 3D secure) został poprawnie wpisany lub potwierdzić transakcję w aplikacji swojego banku.

Odnośnie do konfiguracji przeglądarki internetowej i jej modułów, przy realizacji płatności za winietę autostradową zaleca się, aby:

 • nie korzystać z przeglądarki Internet Explorer,
 • nie korzystać z rozszerzeń (dodatków / addons) typu blokery reklam (AdBlock itp.),
 • nie korzystać z rozszerzeń (dodatków / addons) do zarządzania plikami cookies i plikami tymczasowymi w przeglądarce,
 • nie używać przycisku „wstecz” w przeglądarce internetowej, a w razie potrzeby korzystać z elementów sterowania wyświetlanych na stronie internetowej,
 • nie używać przeglądarki internetowej w trybie ścisłej ochrony prywatności,
 • po dokonaniu płatności nie zamykać zakładki przeglądarki na stronie bramki płatniczej i poczekać na przekierowanie do portalu eznamka, na którym transakcja jest finalizowana oraz na wyświetlenie komunikatu potwierdzającego uiszczenie opłaty za winietę,
 • dokończyć płatność w możliwie najkrótszym czasie ze względu na ograniczenia interfejsów i aplikacji bankowych, najlepiej w ciągu 3 minut.

Proces płatności za winietę autostradową można uznać za pomyślny i zakończony dopiero po wyświetleniu się potwierdzenia uiszczenia opłaty za winietę w elektronicznym systemie poboru i ewidencji opłat za winiety.

Jeżeli chcą się Państwo upewnić, czy płatność została zrealizowana, prosimy o sprawdzenie istnienia i daty ważności winiety korzystając z funkcji „Kontrola ważności winiety” lub w aplikacji na urządzenia mobilne eznamka, ewentualnie pod numerem Infolinii.

Wszystkie dalsze szczegółowe informacje dotyczące zapłaty za zakup winiety autostradowej zostały określone w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej , które są do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania.