Podstawowe informacje

Kontrolę przestrzegania obowiązków użytkowników pojazdów/zespołu pojazdów i kierowców pojazdów/zespołu pojazdów w myśl ustawy nr 488/2013 Dz. U. o winiecie autostradowej wraz z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą nr 488/2013 Dz. U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym“ lub „Ustawą“) dotyczącej poboru i ewidencji zakupu winiet autostradowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwana dalej „kontrolą“ lub „kontrolą zakupu winiety autostradowej“) definiują zwłaszcza postanowienia § 8 – § 16b Ustawy, które regulują także:

  • osoby odpowiednie za przeprowadzenie kontroli,
  • zakres kompetencji i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych podczas przeprowadzania kontroli,
  • zakres gromadzonych danych w celu kontroli zakupu winiet autostradowych,
  • stany faktyczne wykroczeń i deliktów administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania Ustawy i wysokość nałożonych mandatów za popełnienie tych wykroczeń i deliktów administracyjnych.

W myśl powyższych postanowień ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym kontrolę przestrzegania obowiązków użytkowników pojazdów/zespołu pojazdów i kierowców pojazdów/zespołu pojazdów dotyczących zakupu winiet autostradowych przeprowadza Zarządca poboru opłat za zakup winiety autostradowej (Krajowa Spółka Autostradowa, S.A.) lub osoby upoważnione przez Zarządcę poboru płat we współpracy z organami Policji Republiki Słowackiej w ramach wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem oraz płynnością ruchu drogowego.

Wszystkie dalsze informacje dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków użytkowników pojazdów/zespołu pojazdów i kierowców pojazdów/zespołu pojazdów w związku z zakupem winiet autostradowych według odpowiednich postanowień ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej w obowiązującym brzmieniu udostępni Zarządca poboru opłat autostradowych (Krajowa Spółka Autostradowa – Národná diaľničná spoločnosť, a.s.), w myśl postanowienia § 8 Ustawy.