Masz prawo ustawowe do zwolnienia z zakupu winiety, ale nie wiesz jak tego dokonać?

1
Kto może złożyć wniosek

Wniosek o rejestrację pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiet autostradowych (zwany dalej „wnioskiem”) musi złożyć bezpośrednio użytkownik przedmiotowego pojazdu/zespołu pojazdów. W przypadku posiadacza karty parkingowej dla osoby fizycznej ze znacznym stopniem niepełnosprawności może złożyć wniosek także osoba przez nią upoważniona, np. pełnomocnik (zwany dalej „wnioskodawcą”)

Lista grup pojazdów/zespołu pojazdów, które w myśl odpowiednich postanowień ustawy nr 488/2013 Dz. U. o winiecie autostradowej oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą nr 488/2013 Dz. U. o winiecie autostradowej w brzmieniu obowiązującym) są zwolnione z zakupu winiety autostradowej, a które także mają obowiązek rejestracji u Zarządcy poboru opłat autostradowych, są dostępne w sekcji Pojazdy objęte opłatą, część Pojazdy zwolnione z zakupu winiety autostradowej.

2
Jakie dane musi posiadać wniosek

Wnioskodawcy (posiadacze karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej z znacznym stopniem niepełnosprawności) wypełnią formularz o nazwie Wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych dla posiadaczy karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej z znacznym stopniem niepełnosprawności, w którym wpiszą   poniższe dane:

 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy, który wnioskuje o zwolnienie pojazdu z zakupu winiety autostradowej (tzn. dane dotyczące posiadacza karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej z znacznym stopniem niepełnosprawności):
  • imię nazwisko, data narodzenia, adres stałego pobytu, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu
  • dane kontaktowe – numer telefonu i/lub adres e-mail
 • Dane pojazdu (lub zespołu pojazdów):
  • numer rejestracyjny pojazdu
  • państwo, w którym jest zarezerwowany pojazd lub pojazd ciągniony
 • Załączniki do wniosku (dokumenty potwierdzające pojazd i osobę posiadacza karty pojazdu):
  • kopie obu stron dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty pojazdu
  • kopie obu stron karty parkingowej

Wnioskodawcy (pozostałe grupy wnioskodawców) wypełnią formularz o nazwie Wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych, w którym wpiszą poniższe dane:

 • Dane identyfikacyjne użytkownika pojazdu/zespołu pojazdów
  • nazwa, dzień powołania organu lub instytucji, adres siedziby
 • Dane kontaktowe wnioskodawcy – osoby upoważnionej do występowania w imieniu użytkownika pojazdu/zespołu pojazdów:
  • imię i nazwisko, data urodzenia, adres stałego pobytu, obywatelstwo, nr dowodu osobistego lub paszportu
  • kontaktowy nr telefonu a/lub adres e-mail
 • Dane pojazdu (lub zespołu pojazdów)
  • nr rejestracyjny pojazdu/pojazdów
  • państwo, w którym jest/są zarejestrowany/ zarejestrowane pojazd/pojazdy lub pojazd ciągniony/pojazdy ciągnione
 • Załączniki do wniosku (dokumenty potwierdzające pojazd i osobę użytkownika pojazdu/zespołu pojazdów);
  • Kopia lub kopie obu stron dowodu rejestracyjnego pojazdu/pojazdów (kopie dowodu rejestracyjnego lub kopię karty pojazdu),
3
Jak złożyć wniosek

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (dokumentami) wnioskodawcy mogą składać do Świadczącego usługi w poniższy sposób:

 • w wybranych punktach sprzedaży, które mają swoją siedzibę w miastach wojewódzkich,
 • bezpośrednio za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk – część „Wnioski, sugestie, reklamacje” rodzaj dokumentu „Wniosek” przedmiot „Wniosek o zwolnienie pojazdu” (w tym przypadku należy przedłożyć wniosek i wszystkie powyższe dokumenty w formie elektronicznej).
4
W jaki sposób odbywa się załatwienie wniosku

O ocenie i załatwieniu wniosku o rejestrację pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej decyduje wyłącznie Zarządca poboru opłat autostradowych (Krajowa Spółka Autostradowa S.A. /slov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s./) w jak najszybszym możliwym terminie. Do kompetencji Zarządcy poboru opłat autostradowych należy także doręczenie wnioskodawcy decyzji o akceptacji lub odrzuceniu rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej.      

W przypadku, gdy Zarządca poboru opłat autostradowych zaakceptuje wniosek, doręczy wnioskodawcy zaświadczenie o rejestracji o nazwie Stanowisko dotyczące wniosku o rejestrację pojazdów a/lub zespołu pojazdów zwolnionych  z zakupu winiet autostradowych – akceptacja. Dane przedmiotowego pojazdu znajdą się także na liście pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej w Centralnej Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe.

W przypadku, gdy Zarządca poboru Opłat Autostradowych odrzuci wniosek, wnioskodawca otrzyma decyzję o nazwie Stanowisko dotyczące wniosku o rejestrację pojazdów a/lub zespołu pojazdów zwolnionych  z zakupu winiet autostradowych – odrzucenie.

5
Gdzie można znaleźć dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Wnioskodawcy wnioskujący o rejestrację pojazdu/zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania znajdą następujące dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

 • Formularze Wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych dla posiadaczy karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej z znacznym stopniem niepełnosprawności Wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych
 • Lista wybranych punktów sprzedaży Świadczącego usługi, gdzie można złożyć wniosek o rejestrację pojazdu zwolnionego z zakupu winiety autostradowej
 • wytyczne Administratora usługi dotyczące składania wniosku o nazwie Wniosek o zwolnienie – postępowanie (osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lub Wniosek o zwolnienie – postępowanie (urządzenia)
 • Ogólne Warunki Handlowe Administratora poboru opłat autostradowych  
6
Gdzie można otrzymać dalsze informacje

Bardziej szczegółowe informacje o procesie rejestracji pojazdów/zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej, oraz o prawach i obowiązkach użytkowników pojazdów /zespołu pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej wnioskodawcy można znaleźć /otrzymać:

 • na portalu internetowym ww.eznamka.sk w sekcji Pojazdy objęte opłatą, część Pojazdy zwolnione z zakupu winiety autostradowej,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Świadczącego usługi pod numerem telefonu 02 32777 777(połączenia z zagranicy +421 2 32777 777) gdzie operatorzy wyjaśnią wszystkie kwestie związane ze składaniem przedmiotowych wniosków. Dostępność infolinii dla poszczególnych języków można znaleźć w sekcji Kontakt.