Posiadasz ten sam pojazd z ważną winietą, ale zmienili się jego dane rejestrowe, a nie wiesz, w jaki sposób dokonać zmiany tych danych?

1
Kiedy można wnioskować o zmianę danych w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej

W myśl odpowiednich postanowień Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat, winieta autostradowa jest niezbywalna wśród pojazdów lub pojazdów ciągnionych.

W określonych przypadkach Klient (szczegółowa definicja pojęć „klient“ i „Zarządca poboru opłat autostradowych“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć ) może wnioskować o zmianę danych rejestracyjnych  pojazdu lub pojazdu ciągnionego, który ma zakupioną i ważną winietę autostradową (zwany dalej „wnioskodawcą“).

O zmianę danych w centralnej ewidencji opłat z zakup winiet autostradowych można wnioskować w przypadku, gdy dojdzie do zmiany numerów rejestracyjnych i/lub kraju zarejestrowania pojazdu tego samego pojazdu /pojazdu ciągnionego, tzn. zmianie nie ulega sam pojazd/pojazd ciągniony, ani rodzaj i ważność zakupionej winiety autostradowej. O taką zmianę może klient wnioskować przede wszystkim w poniższych przypadkach:

  • zarejestrowanie pojazdu w ewidencji pojazdów RS z innego powiatu lub z innego państwa,
  • wymiana tablic rejestracyjnych, do której może dojść w przypadku utraty lub kradzieży tablic rejestracyjnych, w związku z czym dochodzi do zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego.

 

2
Jakie dane musi zawierać wniosek

Wnioskodawca wypełni formularz o nazwie Wniosek o zmianę danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych, przy czym wraz z wnioskiem jest zobowiązany przedłożyć Świadczącemu usługi następujące dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego:

  • fotokopię pierwotnego Dowodu rejestracyjnego pojazdu, lub fotokopię Potwierdzenia ubezpieczenia odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z pojazdu samochodowego (tzw. „białą karta“) wystawione na pierwotne numery rejestracyjne pojazdu lub kserokopię umowy ubezpieczeniowej wydanej na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu lub kserokopię dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badania technicznego / kontroli emisji wydaną na pierwotny numer rejestracyjny pojazdu,
  • fotokopię nowego Dowodu rejestracyjnego,
  • fotokopię Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej – uproszczona faktura lub Potwierdzenia zakupu winiety autostradowej  – faktura.
3
Jak złożyć wniosek

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (dokumentami) może wnioskodawca złożyć Świadczącemu usługi w następujący sposób:

  • w wybranych punktach sprzedaży, które mają siedzibę w miastach wojewódzkich, których lista znajduje się w sekcji Punkty obsługi klienta, część Wybrane punkty sprzedaży,
  • bezpośrednio za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk  – część „Wnioski sugestie, reklamacje“ > rodzaj dokumentu  „Wniosek“ > przedmiot  „Wniosek o zmianę danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej“, (w tym przypadku należy przedłożyć wniosek oraz wszystkie powyższe dokumenty w formie elektronicznej).
4
W jaki sposób odbywa się załatwienie wniosku

Świadczący usługi (szczegółowa definicja pojęcia „Świadczący usługi“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć ) w przypadku, gdy wniosek jest kompletny i uzasadniony, dokona zmiany danych w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych i wnioskodawcy wystawi dokument o nazwie Potwierdzenie o zmianie danych winiety autostradowej, który wyśle w formacie PDF na kontaktowy adres e-mail podany przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy wnioskodawca podał także swój nr telefonu komórkowego, otrzyma on także w formie wiadomości SMS potwierdzenie o zmianie danych winiety autostradowej.

5
Gdzie można otrzymać dalsze informacje

Szczegółowe informacje o zmianie danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych znajdą/otrzymają

  • na portalu internetowym www.eznamka.sk w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Zmiana danych w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych,
  • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Świadczącego Usługi pod numerem telefonu 02 32777 777 (połączenia z zagranicy: +421 2 32777 777), gdzie operatorzy wyjaśnią wszystkie dalsze kwestie związane z warunkami i składaniem przedmiotowych wniosków. Dostępność infolinii dla poszczególnych języków znajduje się w sekcji Kontakty .

 

Wszystkie prawa i obowiązki klientów dotyczące zmiany danych pojazdu w ewidencji opłat za zakup winiet autostradowych regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat autostradowych, które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania (szczegółowa definicja pojęcia „Zarządca poboru opłat autostradowych“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć ).