Máte zákonný nárok na oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky, ale neviete ako o to požiadať?

1
Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky (ďalej aj ako „žiadosť“) musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy, v prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca (ďalej len „žiadateľ“).

Zoznam skupín vozidiel/jazdných súprav, ktoré v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“) sú oslobodené od úhrady diaľničnej známky a zároveň majú povinnosť registrácie u Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, sú uvedené v sekcii Spoplatnené vozidlá, časť Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky.

2
Aké údaje musí obsahovať žiadosť

Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú tieto údaje:

 • Identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu ŤZP):
  • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
  • kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.
 • Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave):
  • evidenčné číslo vozidla,
  • krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované.
 • Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu):
  • kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla),
  • kópia oboch strán parkovacieho preukazu.

Žiadatelia (ostatné skupiny prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest, v ktorom uvedú tieto údaje:

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa vozidla/jazdnej súpravy:
  • názov, deň zriadenia, adresu sídla
 • Kontaktné údaje žiadateľa– osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa vozidla/jazdnej súpravy:
  • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
  • kontaktné telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.
 • Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave):
  • evidenčné číslo vozidla/vozidiel,
  • krajinu, v ktorej je/sú vozidlo/vozidlá alebo prípojné vozidlo/vozidlá registrované.
 • Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu prevádzkovateľa vozidla/jazdnej súpravy):
  • kópia, resp. kópie oboch strán technického preukazu vozidla/vozidiel (kópiu osvedčenia o evidencii časť II. alebo kópiu osvedčenia o evidencii alebo kópiu technického preukazu vozidla),
  • kópia zriaďovateľskej listiny.
3
Ako podať žiadosť

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi:

 • na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájdu v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta,
 • priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk – časť „Žiadosti, podnety, reklamácie“ > typ podania „Žiadosť“ > predmet „Žiadosť o oslobodenie vozidla“
  (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).
4
Ako prebieha vybavenie žiadosti

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), a to v čo najskoršej možnej lehote. V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie rozhodnutia o schválení, resp. o zamietnutí registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky žiadateľovi.

V prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.

V opačnom prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť zamietne, žiadateľovi doručí rozhodnutie pod názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – zamietnutie.

5
Kde je možné nájsť podklady k podaniu žiadosti

Žiadatelia o registráciu vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky nájdu v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie nasledujúce podklady k podaniu žiadosti:

 • formuláre Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, resp. Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
 • usmernenie Prevádzkovateľa služby o postupe podávania žiadostí pod názvom Žiadosť o oslobodenie – postup (ŤZP), resp.Žiadosť o oslobodenie – postup (zariadenia),
 • Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.
6
Kde je možné získať ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o procese registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky, ako aj právach a povinnostiach prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky nájdu/získajú žiadatelia:

 • na internetovom portáli www.eznamka.sk v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky,
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia: +421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s podávaním predmetných žiadostí. Dostupnosť zákazníckej linky pre jednotlivé komunikačné jazyky je možné nájsť v sekcii Kontakty.