Potrebujete čo najskôr uhradiť diaľničnú známku, ale nepoznáte všetky platobné možnosti a neviete, prostredníctvom ktorej z nich spravíte úhradu najrýchlejšie?

1
Aké sú výhody úhrady diaľničnej známky cez internet

Úhrada diaľničnej známky cez internet je najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ktorým si zákazníci (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) môžu diaľničnú známku obstarať. Vyhnú sa tak prípadným sankciám za nedodržanie povinnosti úhrady diaľničnej známky pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako samotné ceny diaľničných známok.

V prípade úhrady diaľničnej známky cez internet zákazníci nemusia chodiť osobne na obchodné miesto, ale úhradu môžu zrealizovať kedykoľvek a všade, kde je k dispozícii internetové pripojenie. Ďalšou výhodou úhrady diaľničnej známky cez internet je možnosť okamžitej kontroly správnosti vyplnených registračných údajov o vozidle, ako aj o type a platnosti požadovanej diaľničnej známky, a to ešte pred samotnou úhradou diaľničnej známky.

2
Ako postupovať pri úhrade diaľničnej známky cez internet

Na úvodnej obrazovke internetového portálu www.eznamka.sk zákazník stlačí tlačidlo Úhrada diaľničnej známky.

Na nasledujúcej obrazovke zvolí Spôsob nákupu, v závislosti od toho, či chce kúpiť diaľničnú známku pre jedno vozidlo alebo jedno prípojné vozidlo, resp. chce kúpiť jeden typ diaľničnej známky pre viaceré vozidlá alebo viaceré prípojné vozidlá, jednoduchý, resp. hromadný nákup.

Na tej istej obrazovke zákazník vyberie aj typ vozidla, pre ktoré chce diaľničnú známku uhradiť (vozidlo, resp. prípojné vozidlo) a požadovaný typ diaľničnej známky (ročná, 365-dňová, 30-dňová, resp. 10-dňová). Následne stlačí príslušné tlačidlo Kúpiť.

3
Aké údaje je potrebné zadať pri úhrade diaľničnej známky cez internet

V prípade úhrady diaľničnej známky pre jedno vozidlo alebo prípojné vozidlo (jednoduchý nákup) zákazník na formulárovej obrazovke vyplní tieto povinné údaje označené hviezdičkou:

 • Registračné údaje vozidla:
  • evidenčné číslo (EČV) a krajinu registrácie vozidla,
   (EVČ je zadávané bez medzier, pomlčiek a iných prídavných znakov).
 • Platnosť diaľničnej známky
  (v prípade 365-dňovej, 30-dňovej a 10-dňovej diaľničnej známky dátum začiatku platnosti diaľničnej známky zadá zákazník,v prípade ročnej diaľničnej známky začiatok aj koniec platnosti diaľničnej známky doplní automaticky systém).
 • Kontaktné údaje zákazníka:
  • emailová adresa, prípadne aj telefónne mobilné číslo,
   (telefónne číslo je potrebné vyplniť bez medzier v medzinárodnom formáte, napr. v prípade Slovenska s uvedením predvoľby +421 pred telefónnym číslom a vynechaním prvej nuly z predvoľby mobilného čísla).

V prípade úhrady jedného typu diaľničnej známky pre viaceré vozidlá alebo prípojné vozidlá (hromadný nákup) zákazník na formulárovej obrazovke vyplní tieto povinné údaje označené hviezdičkou:

 • Registračné údaje vozidiel:
  • evidenčné čísla (EČV) a krajinu registrácie vozidiel,
   (EVČ sú zadávané bez medzier, pomlčiek a iných prídavných znakov).
 • Platnosť diaľničnej známky:
  (v prípade 365-dňovej, 30-dňovej a 10-dňovej diaľničnej známky dátum začiatku platnosti diaľničnej známky zadá zákazník, v prípade ročnej diaľničnej známky začiatok aj koniec platnosti diaľničnej známky doplní automaticky systém).
 • Identifikačné údaje zákazníka:
  • typ (fyzická osoba, nezisková organizácia, podnikateľ – živnostník, resp. spoločnosť),
  • obchodné meno, adresa miesta podnikania, identifikačné a daňové identifikačné údaje (podnikateľ – živnostník)/meno a priezvisko, adresa bydliska a štátna príslušnosť (fyzická osoba)/obchodné meno, adresa sídla a identifikačné a daňové identifikačné údaje (spoločnosť)/názov a adresa sídla (nezisková organizácia),
  • emailová adresa kontaktnej osoby zákazníka.

Na konci vyplneného formulára zákazník prepíše zobrazený overovací kód a zadané údaje potvrdí.

4
Ako skontrolovať zadané údaje pred úhradou diaľničnej známky

Na nasledujúcej sumarizačnej obrazovke sa zobrazia všetky údaje, ktoré zákazník vyplnil. Zákazník skontroluje správnosť zadaných údajov – registračné údaje vozidla/vozidiel, typ a platnosť diaľničnej známky, resp. identifikačné a kontaktné údaje. Prípadné chyb v údajoch opraví stlačením tlačidla Späť. V prípade, ak sú údaje správne, zákazník zvolí spôsob úhrady diaľničnej známky a všetky údaje potvrdí.

5
Ako zrealizovať samotnú úhradu diaľničnej známky cez internet

Na obrazovke platobnej brány zákazník vyplní údaje z platobnej karty. V prípade platobných kariet, na ktorých nie je uvedené meno, zákazník zadá meno držiteľa karty. Po potvrdení zadaných platobných údajov prebieha autorizácia platby. O výsledku autorizácie je zákazník upovedomený príslušnou informáciou.

V prípade úspešnej platby systém automaticky vygeneruje daňový doklad Potvrdenie o úhrade, zjednodušenú faktúra (jednoduchý nákup), resp. Potvrdenie o úhrade, faktúra (hromadný nákup) a ponúkne ju na stiahnutie. Tento doklad je zároveň odoslaný vo formáte PDF aj na zadanú kontaktnú emailovú adresu zákazníka.

6
Kde je možné získať ďalšie informácie

Podrobné informácie o úhrade diaľničnej známky alebo o možnostiach úhrady (platby) diaľničnej známky zákazníci nájdu/získajú:

 • na internetovom portáli www.eznamka.sk v sekcii Zákaznícke služby, časť Spôsoby úhrady diaľničnej známky,
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia:  +421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s úhradou diaľničných známok. Dostupnosť zákazníckej linky pre jednotlivé komunikačné jazyky je možné nájsť v sekcii Kontakty.

Všetky práva a povinnosti zákazníkov pri úhrade diaľničnej známky upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Správcu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie (definíciu pojmu „Správca úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov).