Základné informácie

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav a vodičov vozidiel/jazdných súprav v zmysle zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) v oblasti výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „kontrola“ alebo „kontrola úhrady diaľničnej známky“) definujú najmä ustanovenia § 8 až § 16b Zákona, ktoré okrem iného upravujú:

  • osoby zodpovedné za výkon kontroly,
  • rozsah kompetencií a zodpovedností zodpovedných osôb pri vykonávaní kontroly,
  • rozsah zhromažďovaných údajov na účely kontroly úhrady diaľničných známok,
  • skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov pri nedodržaní Zákona a výšku pokút za tieto priestupky a správne delikty.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav a vodičov vozidiel/jazdných súprav pri úhrade diaľničných známok vykonáva Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) alebo osoby poverené Správcom výberu úhrady diaľničnej známky v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

 

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav a vodičov vozidiel/jazdných súprav pri úhrade diaľničných známok podľa príslušných ustanovení zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení poskytne v súlade s ustanovením § 8 Zákona Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).